Vuoden Välkky palkitut

Vuoden Välkky palkitut

Vuoden Välkyiksi 2017 yhdistysfuusiokonsepti ja sote-edunvalvonta

STTK:n ja Akavan Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto (TJS) jakoi kahden tasa-arvoisen palkittavan kesken Vuoden Välkky-kunniamaininnat. Jyty Pirkanmaa saa kunniamaininnan toimivan yhdistysfuusiokonseptin löytämisestä isolla alueella. Fuusion kautta toiminnan laatu parani, sillä jäsenet saivat entistä parempia seudullisia vaikuttamismahdollisuuksia ja aktiivijäsenet voivat keskittyä enemmän jäsenten palveluun. Talentia Keski-Suomi saa kunniamaininnan sote-edunvalvonnan tekemisestä jäseniä osallistavasti, mikä yhdessä muun toiminnan kanssa on aktivoinut jäsenistöä ja vahvistanut jäsenpitoa.

Yleisöäänestyksen voitti pääluottamusmies Pekka Rastas Tehystä. Pekan kehutaan vievän jäsenten asioita hyvin eteenpäin. Kaiken tämän lisäksi Pekka saa paljon kiitosta siitä, että hän pitää viestinnällään jäsenet ajan tasalla.

Vuoden Välkyksi 2016 rekry-bussi ja Open olohuone

STTK:n ja Akavan Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto (TJS) on valitsi ammattiyhdistystoiminnan Vuoden Välkky -palkinnon saajaksi viisi Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastoa yhteistyönä toteutusta rekry-bussista. Yleisöäänestyksessä voiton vei Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry:n Open olohuone.

Hämeenlinnan alueen SuPerilaisten rekry-bussi kierrättää valmistuvia opiskelijoita työpaikoilla, joissa SuPerilainen lähihoitaja esittelee työtään. Välimatkoilla ammattiosaston edustaja kertoo ammattiyhdistystoiminnasta ja liiton kuulumisista. TJS:n hallinnon jäsenet pitivät tätä Välkky-ideologiaan hyvin sopivana kekseliäänä toimintatapana. Yhteistyönä tällainen tapahtuma on helpompi myös toteuttaa.

Yleisöäänestyksen perusteluissa Open olohuonetta kehuttiin siitä, että se on vapaamuotoinen, matalan kynnyksen foorumi ajankohtaisten asioiden yhdessä pohtimiseen.  Yhdistys saa samalla paljon tietoa kentältä liittoon vietäväksi. Vertaistukea annetaan niin kollegoille kuin opiskelijoillekin ja tapaamiset sujuvat ”iloisella mielellä ja rennolla otteella”. Olohuoneen nähtiin myös innostavan aktiiviseen yhdistystoimintaan mukaan.

Vuoden Välkky 2015 -palkitut kuuntelevat jäsenistöä

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) hallitus valitsi kaksi Vuoden Välkky -palkinnon saajaa. Nämä ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ään kuuluva työpaikkayhdistys MTY ry järjestämistään yt-café -tilaisuuksista sekä Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin Lahden seudun yksityissektorin ammattiosasto 406 ry verkostomaisen ja verkossa toimivan jaostotoiminnan luomisesta. Yleisöäänestyksessä Vuoden Välkky -suosikiksi nousi Ammattiliitto Pro:n jäsenyhdistys Napapiirin Pro ry yhteenkuuluvuuden ja jäsenpalvelujen kehittämisestä.

TJS:n hallinnon valintaperusteissa korostuivat valittujen yhdistysten edunvalvonnallinen rooli. Molemmat yhdistykset tulivat toiminnallaan lähelle jäseniä. Toiminta oli myös omiaan lisäämään järjestäytymistä.  

MTYn yt-cafét olivat foorumi, jonka kautta henkilöstö sai tietoa sekä pääsi vaikuttamaan ja purkamaan tuntojaan vaikeassa tilanteessa. Cafét olivat myös konkreettinen esimerkki yhdistyksen jäsenille ja muille siitä, mitä henkilöstön edustaminen tarkoittaa.

SuPerin ammattiosasto 406 puolestaan oli uudistanut ja virtaviivaistanut toimintaansa. Ammattiosasto oli luonut järjestelmän, jonka kautta se toisaalta pystyi sujuvasti tavoittamaan jäseniään ja tarjoamaan heille ammatillista jäsenpalvelua ja toisaalta kuulemaan jäseniään ja siten vahvistamaan jäsenten edunvalvontaa.

Yleisöäänestyksen voittajaa Napapiirin Pro:ta kehuttiin jäsenten monipuolisesta huomioimisesta ja välittämisen tunteen luomisesta. Yhdistys on ottanut jäseniltä tulevat ehdotukset tosissaan ja jos jotain ei ole toteutettu, se on myös perusteltu. Yhdistyksen kautta jäsenet ovat luoneet ystävyyssuhteita koko laajan Lapin alueella. Jäsenten keskinäisestä tutustumisesta, verkostoitumisesta, on ollut hyötyä myös työssä. Kiitosta yhdistys saa myös tapahtumien järjestämisestä perheille.
 

Vuoden Välkky 2014 palkituksi valittiin räätälöidyt yt-koulutukset

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) liittohallitus päätti jakaa Vuoden Välkky 2014 palkinnon OP-Pohjolan Henkilöstöyhdistys OPRY ry:n edunvalvontatyöryhmälle. Työryhmä palkittiin luottamusmiehille järjestämistään räätälöidyistä yt-koulutuksista.

Edunvalvontatyöryhmä suunnitteli ja toteutti koulutukset pääluottamusmiehille, neuvotteleville luottamusmiehille ja luottamusmiehille. Toteuttamisessa saatiin apua emojärjestö Ammattiliitto Pro:n kouluttajilta. Koulutuksissa luotiin yhteiset neuvottelutavoitteet, -suunnitelma ja vasta-argumentit neuvottelijoiden käyttöön. Lisäksi koulutuksissa sovittiin muun muassa tiedottamisen yhteisistä pelisäännöistä sekä haettiin uusia verkostoitumisen tapoja.

Liittohallitus kiittelee toimintatapojen kehittämistä ajankohtaisessa ja vaikeassa asiassa. Yt-neuvottelut on vastuullinen ja rankka kokemus luottamusmiehille. Se vaatii luottamusmiehiltä osaamista, jotta menettely ei olisi pelkästään työnantajan etukäteen miettimän ratkaisun toimeenpanoa. Siksi luottamusmiesten työn tukeminen ja helpottaminen on hyvin tärkeää.

Yt-koulutusta räätälöitiin sekä neuvottelujen alkuvaiheen osaamisen vahvistamiseen että varsinaisen neuvottelutoiminnan prosesseihin.
-Koulutuksissa toimme esille asioita, joiden avulla lopputuloksista saataisiin inhimillisempiä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Suonpää.  

-Neuvotteluissa tulee esimerkiksi selvittää henkilöstön rakenne ja siihen odotettavissa olevat muutokset, kuten  eläköitymiset.  On myös rohkeasti kysyttävä onko joku miettinyt jo työuran vaihtoa tai päättämistä ja tuettava näitä pyrkimyksiä.  Lisäksi on muistettava ottaa esille mahdollisuus lisätä uutta osaamista esimerkiksi yrityksen palveluihin, sillä yt-neuvotteluissa ei ole kyse vain kulujen säästämisestä vaan myös tuottojen lisäämisestä, havainnollistaa Suonpää.

Vuonna 2014 järjestettiin ensimmäisen kerran myös yleisöäänestys. Äänestyksessä voiton vei Päällystöliiton luottamusmiesryhmä yhteistoiminnastaan.

Vuoden Välkky 2013 -palkitut hoitavat verkostoja ja viestintää

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus päätti jakaa Vuoden Välkky 2013 palkinnon kahdelle yhdistykselle. Palkinnon saavat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian Pirkanmaan alueyhdistys aluevastaavaverkoston luomisesta sekä Tehyn ammattiosasto 707 järjestötoiminnan kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja erityisesti jäsenten tavoittamisesta sähköisen viestinnän keinoin.
 
Liittohallitus halusi korostaa viestinnän ja verkostojen merkitystä jäsenten kontaktoinnissa ja lisäksi tuoda esiin uudentyyppistä tapaa tehdä ammattiyhdistystoimintaa.
 
Ammattiyhdistystoiminta näkyväksi työpaikalla

Talentian Pirkanmaan alueyhdistys on luonut alueelleen aluevastaavaverkoston. Sen avulla yhdistys tavoittaa hajallaan työskentelevät jäsenensä. Aluevastaavaverkosto koostuu vapaaehtoistoimijoista, jotka saavat tukea alueyhdistyksen hallituksen nimetyiltä vastuujäseniltä. Aluevastaavana toimii yhdistyksen jäsen työ- tai opiskelupaikallaan. 

Aluevastaavat välittävät tietoa, järjestävät mm. luottamusmiestapaamisia sekä pitävät järjestön vaikuttajia ajan tasalla siitä, mitä työpaikoilla tapahtuu. Aluevastaavaverkoston avulla jäsenten mahdollisuus kysyä ja saada neuvoja on madaltunut. Samalla yhdistys saa tietoa työpaikkojen asioista ja voi tarvittaessa ajantasaisesti puuttua epäkohtiin.

Verkostoituminen on keino välittää tietoa ja luoda yhteishenkeä. Aluevastaavat tuovat ammattiyhdistystoiminnan työpaikkojen arkeen ja nostavat ammattiyhdistystoiminnan imagoa työpaikoilla. Verkoston jäseniä myös koulutetaan vuosittain. Koulutuksissa osallistujat jakavat tietoa hyvistä käytännöistä, saavat vertaistukea ja virkistäytyvät. Toiminta motivoi ja voimaannuttaa jo aktiivisia toimijoita ja kasvattaa uusia aktiiveja.
 

Ay-kehityskeskusteluja ja tiedotusta videoilla

Ammattiosasto 707 Pohjois-Pohjanmaalta on löytänyt käyttöönsä uusia keinoja tavoittaa jäseniä ja tehostaa toimintaansa: Ammattiosasto on mm. uudistanut verkkoviestintää, ryhtynyt käyttämään videoita toiminnasta tiedottamiseen, perustanut uusia alajaostoja ja järjestää kehityskeskustelut hallituksen jäsenille sekä pää- ja alueluottamusmiehille.

Verkkoviestinnällä houkutellaan jäseniä seuraamaan ammattiosaston toimintaa ja tapahtumia. Hallituksen jäsenet tekevät sivuille mm. haastattelu-, uutis- ja hupivideoita. Videoita on levitetty myös Twitterissä, Facebookissa, YouTubessa sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin intranetissä. (linkkejä videoihin, ks. lisätietoja)

Alajaostojen tavoite on taata kaikille jäsenille mahdollisuus vaikuttamiseen ja tiedonkulun sujuminen. Pitkistä välimatkoista ei ole tehty ongelmaa, vaan esimerkiksi kokouksia järjestetään vuoronperään, tasapuolisesti eri sairaaloissa.

Kehityskeskustelut puolestaan tukevat edunvalvontaa. Keskusteluissa saadaan tietoa siitä, mitä toiminnassa olisi hyvä kehittää sekä tuetaan aktiivitoimijoiden jaksamista. Paremmalla tiedonkululla ammattiosasto on mm. saanut luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa tehtävän yhteistyön saumattomaksi.

Ao 707:n verkkosivut: ao707.tehy.fi Sivuilta löytyy videoita mediagalleriasta. Videoita voi hakea myös YouTubesta, esim.:

Vuoden Välkky 2012 -palkintoa ei jaettu

Vuoden Välkky 2011 -palkinto opettajien alueyhdistyksen perustamisesta pääkaupunkiseudulle

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto palkitsi Laura Nurmisen, Mervi Piiraisen ja Leena Teittisen opettajien alueyhdistyksen perustamisesta pääkaupunkiseudulle.

Nurminen, Piirainen ja Teittinen lähtivät toteuttamaan Opettajien ammattijärjestö OAJ:n valtuuston linjausta järjestörakenteen uudistamisesta paremmin valtionhallintoa vastaavaksi. Tavoite oli rakentaa pääkaupunkiseudulle alueellinen yhdistys vahvistamaan edunvalvontaa.

Alueyhdistystä päätettiin ryhtyä rakentamaan toukokuussa 2009 ja tammikuussa 2010 vetovastuuseen asetettiin työryhmä, jossa Leena Teittinen edusti ammatillisia opettajia, Mervi Piirainen lastentarhan opettajia ja Laura Nurminen yleissivistäviä opettajia. – Tässä hyvän yhteistyön tiimissä kaikkien osaamisalueet täydensivät luontevasti toisiaan yhteistä tavoitetta kohti mentäessä, sanoo Teittinen muiden säestäessä.

Keväällä 2011 OAJ Pääkaupunkiseutu oli valmis. Nyt kädet ovat täynnä työtä, koska alkumetreillä kaikki on luotava tyhjästä. Yli 16 000 jäsenen edunvalvonnassa riittää tekemistä. Toiminta on kuitenkin lähtenyt liikkeelle sujuvasti ja hyvässä yhteistyöhengessä, ja innostunut ja odottava ilmapiiri on käsin kosketeltava. – On nyt jo näkyvissä, että pystymme yhteistyössä mittaviinkin ponnistuksiin, toteaa Piirainen.

Vuoden 2010 voittajaa ehdottivat kolmikon kollegat. – Koska läheisimmät työkaverit näkevät aidosti tekemämme mittavan työn, tuntuu juuri heidän näkemyksensä erityisen mieltä lämmittävältä. Kumpusi suorastaan liikutuksen tunteita, kertoo Nurminen.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton hallitus kiinnitti palkinnon perusteluissa huomiota erityisesti siihen, että kolmikko oli toiminnallaan luonut uudenlaisen ja ennakkoluulottoman yhteistyömuodon omaan järjestökenttäänsä. Työryhmän innostava toiminta on ehdotuksen tehneiden kollegojen mukaan saanut kokeneemmatkin yhdistystoimijat uudenlaiseen ammattiyhdistysnosteeseen.

Vuoden Välkky 2010 -palkinto Toimihenkilöunionin Ay Racing -pelin kehittäjille

Toimihenkilöjärjestöjen Vuoden Välkky -palkinto vuonna 2010 annettiin Ay Racing -pelin kehittäjille. He ovat Toimihenkilöunionin pohjoissuomalaiset jäsenet Rauni Tulla, Virpi Puhakka, Marja Pirttinen, Tuija Korpela ja Katri Lindström.

Ay Racing on seurapeli, jossa testataan pelaajien tietämystä mm. työehtosopimuksesta, työlainsäädännöstä, järjestötoiminnasta ja järjestön palveluista. Peli sopii ohjelmanumeroksi esimerkiksi jäseniltoihin. Se tutustuttaa jäseniä toisiinsa samalla kun ay-tietous lisääntyy.

Peli-idean keksi Rauni Tulla ja muut innostuivat asiasta välittömästi.
-Oli mielenkiintoista ja hienoa tehdä peli, jonka avulla välittää tietoa ay-toiminnasta ja järjestäytymisen hyödyistä asiasta kiinnostuneille ja erityisesti siitä vielä innostumattomille, summaa Tuija Korpela.

Pelilautana toimii Suomen kartta, johon on merkitty mm. Toimihenkilöunionin aluekeskukset, jäsenetupisteitä ja TU-huoltoasemia. Ay-Racing peli on tyyliltään sekoitus Afrikan tähti -peliä ja Trivial Pursuitia. Kysymyksiä on yhteensä 225.

- Kysymysten muotoilu ja väärien vastausvaihtojen keksiminen oli yllättävän haasteellista. Pelin työstäminen oli silti jouhevaa, sillä kukin teki mitä yhdessä sovittiin. Tapasimme peliä tehdessämme useamman kerran kasvokkain, koska peliä oli pakko testata aika ajoin käytännössä. Osa työstä tehtiin kuitenkin verkossa, kertoo Marja Pirttinen.

-Olimme ylpeitä pelin tekemisestä, koska tiesimme, että tästä tulee hieno juttu. Olemme olleet kuitenkin iloisesti yllättyneitä pelin saamasta huomiosta Toimihenkilöunionin ulkopuolellakin, iloitsevat Rauni Tulla ja Virpi Puhakka.

Ryhmä on ideoinut pelistä myös matkaversiota ja nettiversiota, jotka ovat jo myös suunnitteilla.

Ryhmä kehitti pelin osana Toimihenkilöunionin Ay-tutkintokoulutusta. Kysymysten oikeellisuuden tarkistamisessa ryhmää auttoi sopimusala-asiamies Tero Puutio Toimihenkilöunionin Oulun aluekeskuksesta. Pelilaudan ja pelin visuaalisen ilmeen työstämisessä mukana oli liiton puolesta suomalaisia pelinteon ammattilaisia.

Vuoden Välkky 2009 palkitut Valituskuoro ja Metänmulukasukilipailu

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto (TJS) palkitsee tamperelaisen Valituskuoron sekä pohjoissavolaisen Metänmulukasukilipailun Vuoden Välkky -palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain sellaisesta ammattiyhdistystoiminnasta tai -ideasta, joka on ollut esimerkillistä jäsenpalvelua tai edesauttanut yhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta. Palkinnot luovutettiin 16.12.2009 klo 11.30 Helsingissä, TJS:n toimipisteessä Ratamestarinkatu 11:ssä.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto korostaa Vuoden Välkky -palkittavien valinnalla ammattiyhdistystoimijoiden yhteisöllisyyttä. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (TATTE) Valituskuoron toiminta samoin kuin METO Pohjois-Savo ry:n Metänmulukasukilipailu ovat mainioita esimerkkejä raikkaasta ja omaperäisestä ammatillisesta yhteisöllisyydestä.

TATTEN Valituskuoro on tiettävästi maailman ensimmäinen akateeminen valituskuoro. Valituskuoro on suomalaisten taiteilijoiden aloittama, kansainvälisesti levinnyt liike. Valituslaulut kertovat yhdistyksen jäseniä koskettavista työhön liittyvistä ongelmista, joista ajankohtaisimpia ovat pätkätyöt. TATTEn jäsenet ovat aktiivisesti säveltäneet, sanoittaneet ja esiintyneet. Idea on tuonut ammattiyhdistystoimintaa ja sen tarpeellisuutta tutuksi paitsi jäsenistölle myös suurelle yleisölle. Lisätietoja Valituskuorosta videoituine näytteineen: www.tatte.fi /toiminta/valituskuoro/ sekä pj. sinikka.torkkola(ät)uta.fi, puh.  044 525 2736 ja anne.koski(ät)uta.fi.

Toinen Vuoden Välkky -palkittava,  METO Pohjois-Savo ry:n Metänmulukasukilipailu on saavuttanut suuren suosion kolmessa vuodessa. Metänmulukasukilipailu on urbaani ja viihteellinen versio vuosikymmeniä vanhasta metsätaitokilpailusta.  Kilpailun osallistumiskynnys on matala ja toteutustapa rento ja mukaansa tempaava. Työikäiset ja eläkeläiset yhdistävä tapahtuma ironisoi samalla nykyajan kiirettä. Enää kiireeltä ei ole aikaa mennä metsään, vaan arviointi suoritetaankin liikkuvasta autosta käsin. Kilpailu käydään alkusyksystä joukkueittain ja autokunnittain: joukkue istuu samassa autossa ja tiirailee kilpailureitin varrella olevia kilpailupisteitä avoimesta ikkunasta. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon ja palkitsemisiin. Idea on lähtenyt leviämään myös muihin alueyhdistyksiin. Lisätietoja Metänmulukasukilipailusta idean isältä Veli-Matti Komulta: veli-matti.komu(ät)mhy.fi,  puh. 0400-174027 tai piia.silen(ät)metsakeskus.fi.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto sai myös lukuisia ehdotuksia yksittäisten, yhdistyksen toiminnassa ansioituneiden tai yhdistyksen toimintaa kehittäneiden palkitsemisesta. Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- palveluorganisaatio.

Vuoden Välkky 2008 -palkittuja kolme

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus päätti tänä vuonna jakaa kolme Vuoden Välkky -palkintoa: Hyvän idean palkinnon, pitkän linjan vapaaehtoistyön palkinnon ja toiminnan kehittäjän palkinnon.

Hyvän idean palkinnon saa Tiia Nygård Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n Etelä-Kymen paikallisyhdistyksestä. Pitkän linjan vapaaehtoistyön palkinnon saa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian pitkäaikainen luottamusmies Sirpa Hyytiä-Hallenberg Espoosta ja toiminnan kehittäjän palkinto myönnetään Palkansaajajärjestö Pardian Lapin aluetoimikunnan varapuheenjohtajalle ja Lapin yliopiston henkilökuntayhdistyksen puheenjohtajalle Raija Kivilahdelle.

Hyvän idean palkinnon saaja Tiia Nygård teki aloitteen nuorjäsenen äänioikeudesta RIA:n Etelä-Kymen paikallisyhdistyksen johtokunnassa. Perinteisesti RIAn johtokunnissa nuorjäsenillä on ollut paikka ilman äänioikeutta. Etelä-Kymen paikallisyhdistyksen johtokunta hyväksyi Tiian aloitteen ja sääntömuutoksen siunasi myös RIAn liittohallitus. Näin Etelä-Kymeen saatiin nuorjäsenelle täysi äänioikeus.

Tiian mielestä monelle hallitustyöskentelystä ja vaikuttamisesta kiinnostuneelle nuorelle äänioikeus voi olla kynnyskysymys siihen osallistumiselle.
-Kun yhdistyksessä nuorten ääni halutaan kuuluviin ja muutenkin nuorten halutaan osallistuvan toimintaan, niin miksei heillä voisi olla samat oikeudet kuin muillakin johtokunnan jäsenillä. Pikemminkin voisi kysyä, miksei nuorjäsenillä voisi olla äänioikeutta, toteaa Tiia painokkaasti.  

Tiia itse lähti ammattiyhdistystoimintaan mukaan, koska halusi vaikuttaa asioihin.
-Mielestäni asioista ei ole oikeutta valittaa, jos ei asialle itse ole edes yrittänyt tehdä mitään. Lisäksi toiminnan kautta saa luotua kontakteja, joita työssäni ei ole mahdollista luoda, Tiia sanoo.

Etelä-Kymen RIA ry:n puheenjohtaja Anu Kuusela kehuu Tiiaa erittäin aktiiviseksi ja kantaa ottavaksi jäseneksi. 26-vuotias Tiia antaa omalla toiminnallaan positiivisen esimerkin siitä, miten järjestötoiminnassa nuoret voivat vaikuttaa.

Pitkän linjan vapaaehtoistyön palkinnon saaja Sirpa Hyytiä-Hallenberg on toiminut Talentian luottamusmiehenä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa jo 15 vuotta. Sirpaa kiitetään erityisesti hänen aktiivisesta tiedottamisestaan ja vuorovaikutuksestaan jäsenten kanssa.

Talentia Uusimaan yhdistyskollegan Aili Routio-Jussilan mukaan tieto uudistuksista ja muista asioista on usein tullut ensimmäisenä Sirpan kautta. Hän on myös pyytänyt jäseniltä näkemyksiä erilaisiin neuvotteluihin. Sirpalla on laajat, kymmeniä, osin jopa satoja nimiä käsittävät jakelulistat, minne hän laittaa jatkuvasti tietoa.

Sirpa Hyytiä-Hallenberg haluaakin tiedottamisen avulla tehdä toiminnasta mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää.
-Luottamusmies ei voi toimia yksin. Aina tarvitaan myös jäsenistön aktiivisuutta ja kiinnostusta. Luottamusmiehellä tulee olla jäsenistön tarpeet tiedossa ja heidän tukensa takana. Siksi vuorovaikutus jäsenistön kanssa on tärkeää, Sirpa toteaa.

-Tiedottamisen ja jäsentapaamisten avulla teen itseäni myös tutuksi, jolloin jäsenistön on ollut helpompi ottaa yhteyttä jossain hankalassa tilanteessa, hän jatkaa.

Routio-Jussila antaa Sirpalle tunnustusta siitä, että hän on pitänyt kenttää hyvin informoituna paitsi ammattiin myös sosiaalialaan liittyvistä asioista.
-Sirpalla on ollut oikeastaan uskomaton työmäärä ja tosi laaja kenttä hoidettavana. Sitä suuremmalla syyllä Sirpan valoisa ote ja olemus on meille kaikille opiksi!

Toiminnan kehittäjän palkinnon saaja Pardian Lapin aluetoimikunnan varapuheenjohtaja ja Lapin yliopiston henkilökuntayhdistyksen puheenjohtaja Raija Kivilahti on onnistunut vahvistamaan Pardian Lapin aluetoimikunnan työtä niin yhteiskuntavaikuttamisessa kuin alueellisten tapahtumien järjestämisessä. Työ on ollut oman yhdistyksen toiminnan ohella haastavaa ja aikaavievää.

Valtion tuottavuusohjelma on saanut Raijan liikkeelle puolustamaan työpaikkoja. Vuonna 2004 Raija osallistui Inarin metsäkiistatapahtuman ideointiin ja toteutukseen. Tällöin Ylä-Lappia uhkasi jopa 150 työpaikan vähennys, kun rajavartiolaitos suunnitteli varusmieskoulutuksen lakkauttamista ja luonnonsuojelujärjestöt vaativat Ylä-Lapin metsien suojelua. Viime kesänä taasen pardialaisille järjestettiin jäsentilaisuus aiheesta ”Miten makaa valtionsektorin työpaikat Lapissa?”.

Raijan avulla on myös oltu järjestämässä suuri ja monikerroksinen Lapin kehittämistä pohtiva Jokotai-tulevaisuusseminaari Kemijärvellä. Rovaniemelle puolestaan Raija organisoi Lapin kansanedustajaehdokkaiden evästystilaisuuden.

Ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja myös oma työyhteisö ovat Raijan mukaan tapahtumien ja tilaisuuksien ideoinnissa avainasemassa. Asiat jäävät muhimaan ja innovatiiviset ajatukset ja tekemiset syntyvät hektisen työpäivän jälkeen vaikkapa hiihtoladulla.

-Työt tehdään yhdessä aktiivisen pardian aluetoimikunnan työvaliokunnan kanssa. Samanhenkisen pardialaisen väen kanssa saamme pienillä ponnistuksilla esille ajankohtaisia aluettamme koskevia asioita myös valtakunnan tasolla, toteaa Raija.

-Huoli Lapin työpaikkojen tulevaisuudesta ja yhteen hiileen puhaltaminen on kaiken ydin, hän lisää.

Pardian Lapin aluetoimikunnan puheenjohtajan Mikko Hyötyniemen mukaan Raijan kyky tukea, rohkaista ja valaa uskoa työtovereihin on vertaansa vailla.
-Ilman Raijan tarttuvaa positiivista asennetta, järjestäjäapua ja hänen valmiiksi luomiaan verkostoja olisi lappilainen edunvalvonta, Pardian tunnettuus sekä aito alueellinen vaikuttaminen, kuin kelokuorman vetämistä umpihangessa ilman työhevosta, hän kiteyttää.

Vuoden Välkky 2005 TU:n työryhmälle ay-tutkintokoulutuksesta verkossa

Toimihenkilöunionin jäsenkoulutuksen työryhmä on ideoinut, suunnittelut ja toteuttanut ay-tutkintokoulutuksen verkossa.

Ainutlaatuista Toimihenkilöunionin ay-tutkintokoulutuksessa on ollut sen pedagoginen toteutus, jonka ansiosta  100 opiskelijaa eri puolilta Suomea on saatu ryhmääntymään verkossa ja sitoutumaan opiskeluun. Keskeyttämisten määrä on ollut verkkokoulutukselle harvinaisen vähäinen.

Toimihenkilöunionin verkkokoulutus on esimerkillinen myös uusien ay-toimijoiden houkuttelemisessa mukaan toimintaan ja heidän kouluttamisessaan.

Huomattavaa on myös se, että ay-tutkinnon suunnitellut ja toteuttanut ryhmä on joutunut tekemään työnsä käytännöllisesti katsoen ilman edeltäviä kokemuksia ja esimerkkejä, sillä verkkokoulutusta on toteutettu ay-koulutuksessa vielä varsin vähän.

Työryhmän jäsenet ovat: koulutussuunnittelija Katarina Karvonen, projektisihteeri Marjo Rothberg, alueasiamies Petri Varjonen ja alueasiamies Sami Hänninen

Työryhmän jäsenten kouluttautuminen verkkopedagogiikkaan on tapahtunut Opetushallituksen tukemassa verkko-ohjaajakoulutuksessa. Koulutuksen suunnitteli ja toteutti pilottikurssina viisi opintokeskusta, joista yksi oli Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton TJS Opintokeskus.

Vuoden Välkky 2004 Sirpa Mäenpää Kulttuuriklubin perustamisesta

Sirpa Mäenpää on käynnistänyt TYKS-piirin KVL:n/JYTYn - jäsenille opintokerho Kulttuuriklubin. Se järjestää kuukausittain opastettuja tutustumisia erilaisiin, kulttuuri- ym. kohteisiin ja innokkaita osallistujia on ollut mukana 10-20 henkeä kerrallaan. Opastuksen vuoksi kulttuurianti on ollut pelkkää pintatutustumista syvällisempää. Klubi on pitänyt suunnittelupalavereita, joissa on kartoitettu kiinnostavia paikkoja ja tapahtumia. Kulttuuriklubin vetäjä Sirpa Mäenpää on sitten hoitanut käytännön järjestelyt ja tiedottanut tapahtumista jäsenille. TYKS-piirin KVL:n/JYTYn Kulttuuriklubi toimii vireästi jo toista vuotta.

Varsinaisen Välkky-palkinnon lisäksi Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus päätti tänä vuonna myöntää myös kaksi tunnustuspalkintoa erityisen ansiokkaasta ja uutta luovasta yhdistystoiminnasta. Toisen sai Tiina Heikkilä Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistyksestä. Toinen luovutetaan Tarja Pirkkalaiselle, joka on ProAgria Maaseutukeskuksien TOEL-pääluottamusmies, Toimihenkilöliitto-VATL:in hallituksen I varapuheenjohtaja, Toimiehtoliitto-TOEL:in hallituksen jäsen, Neuvonta-alan Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja STTK:n Pohjois-Savon aluetoimikunnan
puheenjohtaja.

Vuoden Välkky 2003 Jan Holmberg ja Pulloposti-viestintähanke

Vuoden 2003 Vuoden Välkky palkinnon saa Jan Holmberg ja Suomen Sairaanhoitajaliiton Varsinais-Suomen päihdehoitotyön verkoston Pulloposti –viestintähanke. Pulloposti on joka toinen kuukausi sähköpostin liitetiedostona lähetettävä päihdehoitotyön uutisista kertova tiedote. Pulloposti tavoittaa lähes sata Suomen Sairaanhoitajaliiton Varsinais-Suomen päihdehoitotyön verkoston jäsentä sekä kymmeniä verkoston yhteistyökumppaneita mm. poliisin, tullin, lääkäreitä, päihdeterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, päihdetyön opettajia, ammattitiedottajia, alueellisen päihdetyön koordinaattorin jne. Pulloposti välittää tietoa uusista päihdetyön hoitomuodoista, ilmestyneestä ammattikirjallisuudesta ja tarjolla olevasta koulutuksesta.

Pulloposti pyrkii tarjoamaan jäsenilleen myös ammatillisen keskustelufoorumin, jolla viestintä on monensuuntaista. Tarkoituksena on myös lisätä päihdehoitotyön monialaista ymmärtämistä.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus on palkinnon myöntämisperusteissaan kiinnittänyt huomiota mm. seuraaviin seikkoihin. Päihdehoitotyön verkoston tunnettavuus on kasvanut ja kiinnostus tätä tärkeää työtä kohtaan huomattavasti lisääntynyt. Sähköisesti toimiva viestintä on vetänyt nuoria terveydenhuollon jäseniä mukaan järjestötoimintaan ja heidät on linkitetty mukaan tietotaitoverkostoon, jossa mahdollisuus kehittää oman ammattialan erityisosaamista kasvaa. Pulloposti-hankkeella on onnistuttu lisäämään poikkihallinnollista yhteistyötä päihdealan toimijoiden kesken. Kun eri ammattialojen asiantuntijat tuntevat paikallistasolla toisensa ja ymmärtävät toistensa työtä, parantaa se kaikkien työn laatua ja työssä jaksamista sekä vaikuttaa myönteisesti hoitotuloksiin.

Pullopostin herättämän positiivisen kiinnostuksen vuoksi Suomen sairaanhoitajaliiton Päihdehoitotyön verkoston asiantuntijaryhmä on tilannut viestinnän kehittämisestä Varsinais-Suomelta oppaan. Oppaan tarkoituksena on kertoa lyhyesti verkostoviestinnän rakentamisesta ja antaa ohjeet oman Pullopostinkaltaisen projektin perustamiseen myös muissa maan päihdehoitotyön verkostoissa.

Vuoden Välkky 2002 Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n Nuori-Opettaja –koulutushanke

Tärkeimpinä perusteina palkinnon myöntämiselle Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus korosti toisaalta nuorten saamista mukaan järjestötoimintaan, toisaalta nuorten kiinnostuksen herättämistä oman ammattialansa kehittämiseen.

OAJ:n Nuori-Opettajakoulutus NOPE syntyi osana Elämäntyönä tulevaisuus projektia vuonna 1997. Tavoitteina ja lähtökohtana oli ja on nuorten opettajien ammatti-identiteetin kasvattaminen, oman edunvalvonnan tiedostaminen sekä järjestötietouden lisääminen. Koulutuksesta on saatu erittäin positiivista palautetta kursseille osallistuneilta ja koulutustilaisuuksiin onkin jatkuvasti paljon hakijoita. Lisäksi ulkopuolisen arvioitsijan toimesta suoritettu ETT-projektin loppuraportti nosti NOPE-koulutuksen yhdeksi koko mittavan hankkeen merkittävimmistä tuloksista.

OAJ on kouluttanut NOPE-toiminnan alusta lähtien vuosittain n. 700 nuorta opettajaa. Koulutus on suunnattu yhteisesti kaikille opettajaryhmille, varhaiskasvatuksesta yliopistolehtoreihin. Koulutuksiin ovat saaneet osallistua opettajat, jotka ovat alle 35-vuotiaita tai korkeintaan 5 vuotta alalla toimineita. Koulutuksesta vastaavat alueelliset Nuori Opettaja-kouluttajat, jotka koulutetaan ja rekrytoidaan Nope-kurssin käyneiden joukosta.

Valtakunnallinen toiminta on jaettu 11:lle alueelle. Koulutustilaisuudet ovat kaksipäiväisiä ja niissä käsitellään järjestötuntemusta, edunvalvontaa, vastuuta, jaksamista. Koulutuksen aikana pohditaan siis mm. sitä, millaista on olla nuori opettaja työyhteisössä, sekä tarkastellaan opettajan työhön liittyviä laajoja vastuukysymyksiä mm. juridiikan ja etiikan näkökulmista. Lisäksi perehdytään palkkauskysymyksiin, OAJ:n edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen osallistumismahdollisuuksiin.

Vuoden Välkky 2001 Iltapäiväkerhotoiminnan kehittämisestä

Vuoden Välkky 2001 on iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattori Tuuli Tuomi Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta. Ratkaisevina perusteina palkinnon myöntämiselle TJS:n liittohallitus mainitsi mm. seuraavat: Tuuli Tuomi on pystynyt luomaan vankkumattoman ja turvallisen raamin koko iltapäivätoiminnalle. Rahaa ja tukea toiminnalle hän on ideoinut omalla henkilökohtaisella persoonallaan. Työ on samalla luonut yhteistyöverkostoa kunnan nuorisotoimen ja erilaisten kansalaisjärjestöjen välille. Tuloksena on ollut uusia työpaikkoja ja iltapäiväpaikka kaikille 1-luokkalaisille (650 lasta) Turun alueella. Työ on tuntunut erittäin positiivisena vaikutuksena monen Turussa asuvan lapsiperheen arkielämässä. Lisäksi toiminta on tuonut hyvinvointia työllistyneiden perheille.

Erityisen positiivista huomiota työyhteisössä ovat herättäneet Tuuli Tuomen työtavat, jotka perustuvat nuorten, vanhempien ja omien alaisten kuuntelemiseen, sovittelemiseen ja poikkeuksellisen luovaan ongelmanratkaisutaitoon. Tämä on tullut esiin erityisesti ongelmanuorten kohdalla. Haastava asiakasryhmä seuloo tehokkaasti parhaat työntekijät esiin ja työn vaikutus tuntuu pitkälle meidän kaikkien yhteiseen tulevaisuuteen.

Vuoden Välkky 2000 tietoliikennealan kriisiryhmälle

Vuoden Välkky 2000 -palkitut on Tietoliikenneliiton Tukiryhmä, joka on työelämän kriisiryhmä. Tietoliikennealan työuupuminen on ajankohtainen aihe, johon Tukiryhmällä on valmiudet tarttua ja auttaa alalla työskenteleviä kestämään kasvavan ja muuttuvan alan paineet.

TLL:n Tukiryhmä perustettiin kolmisen vuotta aikaisemmin, kun valtionyritys Telestä tehtiin liikelaitos Soneraa. 1990-luvun alussa alkanut muutosprosessi oli nopeatempoista ja raskasta aikaa. Tukiryhmä luotiin esimiehiä ja luottamusmiehiä varten, jotka kokivat tilanteen erityisen vaikeana: heidän oli jaksettava tukea toisia, mutta heille itselleen ei ollut tarjolla kanavaa purkaa henkistä uupumista. Tukiryhmästä tuli kuitenkin lopulta sekä kaikkia Soneran että Posti-yhtymän toimihenkilöitä palveleva kriisiryhmä.

Tukiryhmä koostui palkinnonjakovuonna kahdeksasta vapaaehtoisesta, joihin voi ottaa yhteyttä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Ryhmä toimii itsenäisesti, mutta tarvittavan koulutuksen on maksanut liitto. Lisäksi ryhmäläiset ovat hakeutuneet itse erilaisille kursseille ja valmennukseen.

Soneran toimitusjohtaja Aulin Salin ja Tietoliikenneliiton puheenjohtaja Tapio Vaahtokivi olivat sopineet Tukiryhmän toiminnan pelisäännöt selviksi. Työnantaja suhtautuu toimintaan myönteisesti. Tietoliikenneliitto TLL edustaa Soneran ja Postin toimihenkilöitä. Jäseniä on noin 6300. TLL on STTK:laisen Pardian jäsenjärjestö.

Vuoden Välkky 1999 työyhteisön hyvinvointia parantaneesta toiminnasta

Vuoden Välkky 1999 -palkittu työsuojeluvaltuutettu Pirkko Olkkonen on työskennellyt 20 vuotta Helsingin yliopiston työolojen ja työsuojelun parantamiseksi. Hän oli mukana vuosina 1997-98 toteutetussa laajassa Iloa! -projektissa, jonka tuloksena yliopiston työyhteisössä onnistuttiin lisäämään eri työntekijäryhmien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, parantamaan sisäistä ilmapiiriä ja lisäämään tiedon kulkua.

Palkinnon myöntäminen työsuojeluvaltuutetulle on osaltaan myös kannanotto asian tärkeyden puolesta. Työsuojelu on hyvä ja toimiva osa suomalaista työkulttuuria. Tätä työtä tekevien panos jää usein huomioimatta, koska sitä on opittu pitämään itsestäänselvyytenä. Konkreettisten, kestävien tulosten saavuttaminen työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi on kuitenkin vaativaa työtä.

Pirkko Olkkosen mielestä tyky-toiminnassa ei pidä lähteä muuttamaan ihmistä pelkästään työympäristön ehdoilla, vaan ihmiselle on annettava mahdollisuus tehdä työtä eri tavalla. ?Työtä ja työympäristöä on kehitettävä siten, että yksilön omat resurssit riittävät annettujen tehtävien suorittamiseen.

Vuoden Välkky 1998 Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin työyhteisö empaattisesta, oivaltavasta ja asiantuntevasta tavasta tehdä hoitotyötä

Palkinnon saajat ovat oivallisesti löytäneet keinot tehdä työtään sekä taidolla että sydämellä; heidän työssään on kyse inhimillisten arvoratkaisujen ja ammattiosaamisen yhdistämisestä tavalla, joka palvelee sekä potilaiden, hoitohenkilökunnan että omaisten tarpeita. Asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi ovat suhteessa toisiinsa.

Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin asiakkaat ovat vaikeasta ja keskivaikeasta dementiasta kärsiviä iäkkäitä potilaita. Potilaat ovat monella tapaa niitä, jotka testaavat paitsi hoitajiensa ammattitaitoa myös heidän haluaan jaksaa ja välittää. Erityisen ansiokasta on, että Lauttasaaressa on onnistuttu varsin niukoista taloudellisista resursseista huolimatta kohtaamaan potilaat myös ihmisinä eikä pelkästään hoitotyön nimettöminä ja kasvottomina kohteina.

Toimihenkilöitä työskentelee paljon hallinto-, suunnittelu- ja opetustehtävissä ja heidän tekemällään työllä on merkittävä vaikutus siihen, miten kansalaiset kokevat itsensä, elämänsä ja ympäristönsä. Palkitessaan Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin työyhteisön Sivistysliitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa niitä työyhteisöjä, jotka osaavat ja haluavat tehdä työtään myös oman inhimillisyytensä ehdoilla.

Kenellä lanttu leikkaa? -palkitut

Vuoteen 1997 saakka palkinnon nimi oli Kenellä lanttu leikkaa?

1997 Exlibris Aboensis

Turun exlibris-yhdistys aloitti toimintansa opintokerhona 1986, rekisteröityi 1992 yhdistykseksi ja sillä oli vuonna 1997 jäseniä lähes 500, joista osa ulkomailla. Yhdistys teki opintokerhopäivänä opintomatkan eduskuntaan. Mukana oli myös Sulkakynä-yhdistys, joka palkittiin Lantulla 1991. Exlibris Aboensiksen tarkoituksena on myöhemmin koota exlibris-näyttely, jonka teemana ovat toimihenkilöammatit.

1996 Opintokerho Lanka-Ladyt

Lanka-Ladyt sai Lantun valmistamastaan seinävaatteesta "Rauha maailmaan". Se lahjoitettiin STTK:lle keväällä 1996. Kerhon jäsenistä useimmat ovat seniori ay-aktiiveja. Käsityökerho on toiminut vuodesta 1981.

1995 TyöPirkka-projekti Pirkanmaalta

Päätettiin palkita yksi TyönSuomi-projekteista, TyönSuomi on TJS ja TSL Opintokeskusten vuonna 1993 käynnistämä työttömien ja lomautettujen valtakunnallinen aktivointi- ja koulutusprojekti. TyöPirkka valittiin, koska se on taarjonnut Tampereen ja Pirkanmaan työttömille jatkuvasti kiinnostavia mahdollisuuksia harrastustoimintaan sekä ammatillisten valmiuksien ylläpitämiseen. Toimintaan on vuoden aikana osallistunut liki 1000 työtöntä.

1994 Nukketeatteri Nirunaru Tampereelta

Nirunarun 8 jäsentä, kaikki Tampereen kirjastotoimen palveluksessa, palkittiin yli 20:n vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta työstä nukketeatterin hyväksi. Tekijät saavat valjastaa kaikki luovat kykynsä työhön mukaan ja katsojat saavat mahdollisuuden nähdä itsensä ulkopuolisin silmin ja nauraa vapauttavaa naurua itselleen.

1993 TYÖSALO-projekti

TyöSuomi-projektiin kuuluva hanke, jonka tarkoituksena aktivoida työttömiä toimintaan kurssiohjelman ja sai mukaan toimintaan myös vaikeammin tavoitettavia miehiä ja nuoria.

1992 Hyvinkää-Riihimäki seudun Sähköteknikot ry:n viisi opintokerhoa

Opintokerhoissa tehdyn työn tuloksena on valmistunut laaja ja konkreettinen selvitys vuonna 1991 voimaan tulleista sähköturvallisuusmääräyksistä. Kolmen kuukauden mittaiseen työhön osallistui 38 henkilöä. Kukin opintokerho kokoontui kymmenisen kertaa. Ajoittain järjestettiin myös yhteistilaisuuksia, joissa selvitettiin opintokerhoissa saavutettuja tuloksia.

1991 Etupäässä TVK:n jäsenistä koostuva Turkulainen kirjoittaja- ja kirjallisuuspiiri Sulkakynä

Saivat Lantun Sulkakynä-antologiastaan. Se sisälsi kirjoittajapiiriläisten runoja, novelleja, pakinoita ja esseitä. Parhaimmillaan osanottajia on ollut 50. Piiri aloitti toimintansa vuonna 1987 ja oli vuoden 1991 loppuun mennessä kokoontunut jo 104 kertaa ja jatkoi kokoontumisiaan edelleen.

1990 Virkamiesliiton Vaasan piirin Unen soutajat

Tunnin mittainen tilataideteos Hovioikeuden altaalla, jossa n. 200 esiintyjää ja parituhatpäinen yleisö. Teoksessa oli useita musiikkiesityksiä ja tanssia, musiikin tahdissa lipuvia soutuveneitä, laskuvarjohyppääjiä ym. Tapahtuma oli ideoitu opintokerhossa ja esitetyt tanssit oli harjoiteltu työpaikkaliikuntana. Tapahtuma esitettiin Vaasa Festivalin yhteydessä ja oli eräs festivaalin merkittävimmistä kulttuuritapahtumista.

1989 TVK:n Etelä-Suomen aluetoimiston Turun Hansa-työryhmän Nuorisoviikon tempaus "Aika ajatella alaasi"

Tapahtuma Hansa-Torilla, jossa esiteltiin TVK-laisia ammatteja näytelmällisin keinoin. Näytelmän nimi oli "Päivä Maija Meikäläisen elämässä" ja siinä Majia joutui tapahtumarikkaan päivän aikana kohtaamaan erilaisia TVK-laisia ammatti-ihimisiä mm. osastosihteerin, lastenhoitajan, konstaapelin, vakuutusvirkailijan, automyyjän, myyntineuvottelijan, perushoitajan, röntgenhoitajan ja pankkivirkailijan. Rooleissa oli alojen oikeita ammattilaisia.

1988 Perushoitajaliiton Vammalan seudun ammattiosaston n:o 622 organisoima sänkytempaus

Ammattiosasto keräsi varoja 18 000 mk maksavan hydraulisen sängyn ostamiseksi Vammalan terveyskeskukseen. Sänkytoimikunta avasi projektin Sänkymarssilla toukokuussa Vammalan torilla vilkkaimpaan toriaikaan, kulkueessa kannettiin keltaista sänkyä ja tapauksesta kertovia plakaatteja. Järjestettiin suuret arpajaiset, listakeräys paikkakunnan pankkeihin ja haastekeräys sanomalehtiin. Lokakuussa järjestettiin lopuksi Sänkytanssit. Hydraulinen sänky saatiin.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.