Opas minisite block

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Hyviä kehittämisen välineitä ovat esimerkiksi:

Tulevaisuusverstas: Analysoidaan nykytila - mikä tilanne on nyt? Uneksitaan tavoitetila, jolloin saadaan visio siitä, millainen yhdistyksen tulisi olla? Etsitään keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Mitä pitää tehdä?

Kehittämistaulukko: Kirjaa taulukon muotoon tavoitteet, toiminnot eli keinot, panokset eli käytettävissä olevat voimavarat, tuotokset eli konkreettiset, ”hipelöitävät” tulokset, pitkän aikavälin tulokset, seuranta, arviointi ja viestintä.

Ydintehtävän määritys. Vastatkaa yhdessä kysymyksiin:

 • Mikä on yhdistystoiminnassamme tärkeintä?
 • Mitkä asiat myös ovat tärkeitä?
 • Mitä tavoittelemme?
 • Osaammeko tarvittavat asiat?
 • Mitä osaamista haluamme kehittää ja miten?
 • Mitä muutoksia on odotettavissa yhdistyksessä ja sen toimintaympäristössä?
 • Kuinka kannustan itseäni ja kanssatoimijoitani?
 • Mitä odotan yhdistykseltäni?
 • Mitä kanssatoimijani odottavat minulta?

Strategiaprosessi. Strategiaprosessin vaiheet ovat:

 1. Strategian suunnittelun lähtökohdat ja käytännön toteutus. Prosessin vaatiman ajan ja rahan varaaminen, osallisten motivointi. Ottakaa kaikki osapuolet mukaan jo suunnitteluun.
 2. Edellisen strategian arviointi.
 3. Toimintaympäristön ja organisaation analyysit ja strategisten aiheiden tunnistus. Tehkää totuudenmukaisia analyyseja, välttäkää kaunistelua. Käyttäkää apuna SLEPTEÄ (poliittiset, teknologiset, sosiaaliset, lakiin liittyvät, taloudelliset tai ympäristöön liittyvät muutokset) ja oman toiminnan analyysiä. Tulokset kootaan SWOT-analyysin avulla. Heikkouksissa kannattaa kiinnittää huomioita vain yhteen tai kahteen asiaan, jotka estävät tai haittaavat toimintaa ja joille voi tehdä jotakin.
 4. Tehkää strategiset valinnat.
 5. Järjestäkää strategian tavoitteiden seuranta ja päivittäminen.
 6. Strategian toimeenpano.

Strategian voitte tehdä myös tavoite kerrallaan. Nimetkää silloin tavoite ja kolme tai neljä toimea, jolla tavoitteeseen pyritte. Tarvitsette strategiatyöhön myös mission ja vision. Missio on kuvaus siitä, mitä yhdistys haluaa tehdä ja visio kertoo toivotusta tulevaisuudesta. Molemmat ovat kiteytyksiä yhdistyksen ja sen toiminnan identiteetistä, paikannuksesta ja suunnasta: ne kertovat, mikä juuri tälle yhdistykselle on tärkeintä. Muistakaa kirjata missio lyhyesti ja siten, että yhdistys tekee.

Skenaariotyöskentely: Tässä hyödynnetään vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita. Erilaisten tulevaisuusnäkymien avulla hyödynnetään hiljaista tietoa ja ennakoidaan tulevaisuutta. Skenaariotyöskentelyssä lähdetään liikkeelle nykytilan analysoinnista ja yhteisen käsityksen luomisesta. Sitten hahmotellaan neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta: toivottu, uhkaava, todennäköinen ja mahdollinen. Näistä poimitaan yhdessä keskeiset elementit strategiaan ja hahmotellaan tie toivottuun tulokseen pääsemiseksi.