Opas minisite block

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajaksi sanotaan luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja muita yhteistoimintatehtäviin osallistuvia, organisaation henkilöstöä edustavia ihmisiä. Heidät valitaan joko virka- tai työehtosopimuksen tai työsopimuslain perusteella.

Henkilöstön edustaja on velvoitettu noudattamaan määräyksiä, sopimuksia, esimiesten määräyksiä ja muita palvelussuhteesta johtuvia velvoitteita. Heillä on myös mahdollisuus edetä ammatissaan ja mahdollisuus osallistua henkilöstön edustamistehtäväänsä tukeviin koulutuksiin.

Heitä ei saa asettaa muita huonompaan asemaan, eikä heitä saa syrjiä tai painostaa. Heillä on oikeus saada tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautusta palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtäviensä hoitamisesta. Henkilöstön edustajien yhteistoimintatehtäviinsä käyttämä aika luetaan heille työajaksi. Heillä on myös oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot siten kuin siitä on säädetty tai sovittu.