Unelmia uudesta työstä

Unelmia uudesta työstä

TJS:n ja STTK:n toteuttama Unelmia uudesta työstä -hanke käynnistyi helmikuussa 2010 pätkätyöläisten tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työsuhteessa työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Pätkätyöläisten työehtojen parantaminen on tärkeää kaikkien palkkatyötä tekevien takia, sillä heidän tiukat työehtonsa heijastuvat kaikkien työehtoihin.

Epätyypilliset työsuhteet hyvin yleisiä

Meidät hankkeeseen innoitti tieto siitä, että Suomessa epätyypillisiksi sanotuissa työsuhteissa työskentelee noin neljännes työvoimasta (Findikaattori 22.10.2009). Erityisesti naistyötä julkisella sektorilla teetetään epätyypillisissä työsuhteissa. Epätyypilliset työsuhteet tarjoavat epävarman ja epäselvän tulevaisuusnäkymän ja korkeasti koulutetutkin työntekijät horjuvat työttömyyden pelon ja työn jatkumisen toivon välissä (Suoranta 2008, Leinikki 2009).

Uudenlaisissa, epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät unelmoivat palkallisen vuosiloman edusta, jonka ammattiyhdistysliike on taistellut vakinaisessa työsuhteessa työskenteleville. He unelmoivat siitä, että voisivat kokea olevansa suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisia, arvostettuja jäseniä eikä heitä nöyryytettäisi erilaisin sosiaaliturvan kontrollin keinoin. Uudessa työelämässä tasa-arvon tavoite karkaa työvoiman neljänneksen osalta unelmaksi.

Edistämme pätkätyöntekijän hyvinvointia

Hankkeessa haluttiin parantaa työntekijöiden ennakointivalmiuksia ja muutostilanteissa toimimista, näin myös epävarmaa työpolkua etenevien työuraa pidennetään ja työhyvinvointia parannetaan. Samalla kannustetaan pätkätyöläisiä elinikäiseen oppimiseen. Hankkeen avulla haluttiin auttaa oppilaitoksia valmistamaan opiskelijoita siihen, että vakituista työpaikkaa ei heti opintojen jälkeen löydy, vaan työtä joudutaan tekemään pätkissä. Hankkeessa oppilaitokset saivat materiaalia, jonka avulla ne pystyvät tukemaan opiskelijoita työuran pätkittäisellä alkutaipaleella. Materiaali auttaa dokumentoimaan osaamista järkevästi ja luomaan työurasta hallittua ja suunnitelmallista.

Tulokset

Hankkeessa tuotettiin tietoa ja tukea:

 1. Tuotettiin tietoa pätkätyöilmiöstä
  Hankkeessa toteutettiin tutkimukset Yleisen työttömyyskassa jäsenten määräaikaisista työsuhteista sekä itsensä työllistävistä fysioterapeuteista. Lisäksi järjestettiin seminaareja ajankohtaisista työelämäkysymyksistä mm. tekijänoikeuksista.
 2. Autettiin ammattiin valmistavia oppilaitoksia
  Jaettiin materiaalia työelämän muutoksesta ja työelämän pelisäännöistä
 3. Mallinnettiin, miten pätkäsuhteessa olevaa työntekijää voidaan tukea
  Tuotettiin malleja, miten eri osapuolet kuten ammattiyhdistysliikkeen toimijat, henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöt ja eri viranomaiset voivat tukea pätkätyöläisiä. Tuotettiin julkaisu Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä (Vaherjoki) sekä laadittiin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä.
 4. Tuettiin pätkätyösuhteessa olevan osaamisen kehittymistä
  Laadittiin osaamisperustaisen työtodistuksen laatimisesta kertova julkaisu (Ukkola 2012). Julkaisussa keskeistä on osaamisen yhteisöllinen luonne.
 5. Jaettiin työelämään ja työsuhteen ehtoihin liittyvää tietoa
  Hankkeessa tuotettiin tietoa tekijänoikeuksista luovilla aloilla (Järvilehto 2012) sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä pätkätyössä (Hankala 2013). Lisäksi hankkeessa tuotettiin lehtijuttuja aikakauslehtiin, ammattiliittojen lehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin.
 6. Käsiteltiin joustoturvaan ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
  Hankkeessa käsiteltiin joustoturvaa sekä tutkimuksen (Vaherjoki) että vaikuttamistyön avulla. STTK on osallistunut työelämän muuttumista käsitelleisiin työryhmiin.
 7. Tuettiin pätkätyöläisten vertaistoimintaa ja heräteltiin keskustelua
  Hankkeessa järjestettiin Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema helmikuussa 2011. Lisäksi järjestettiin luentoja ja keskustelutilaisuuksia seuraavasti mm. työntekijöiden sitoutumisesta (Turunen), tekijänoikeuksien omistamisesta (Huokuna), tekijän oikeuksista lain näkökulmasta (Sorvari), vuokratyöntekijän työmarkkina-asemasta (Tanskanen) ja vuokratyön moraalisäätelystä (Lähteenmäki).
 8. Vaikutettiin vuoden 2012 hallitusohjelmaan ja sen toteuttamiseen
  STTK toimi aktiivisesti hallitusohjelman ja raamisopimuksen mukaisissa työryhmissä. Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman mukainen trendityöryhmä teki kahdeksan uusia työn teettämisen ja tekemisen muotoja koskevaa muutosehdotusta

 

Hankkeen rahoittajat:

 

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.