Reilu Peli

Reilu Peli

Hyvinvoinnin ja käytäntöjen kehittäminen työpaikoilla

TJS Opintokeskus on tuottanut Reilu Peli -palveluita, jotka tarjoavat välineitä yhteiseen työhyvinvoinnin ja työkäytäntöjen kehittämiseen sekä henkisen työsuojelun parantamiseen työpaikoilla. Reilu Peli -palveluita ovat käsikirja, työkalupakki, koulutukset ja Reilu Peli verkosto. Ne tarjoavat tietoa, käytännön toimintaohjeita ja vertaistukea.

Reilun Pelin henkeen kuuluu, että työhyvinvointia rakennetaan yhteistyönä, jossa mukana ovat henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöjen kehittäjät ja henkilöstö. Yhteisellä työskentelyllä löytyvät työhyvinvoinnin kehittämiskohteet ja keinot, joilla työpaikan työhyvinvointia voidaan parantaa. Samalla kaikki osapuolet sitoutuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Reilun Pelin työkalupakki

Työkalupakin menetelmät ovat konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointityöhön. Kun työhyvinvointi kohenee, edistetään myös työssä jaksamista, tuottavuutta ja saadaan mahdollisuus pidentää työuria.

Menetelmät ovat:
1.    Psykososiaalisten riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla
2.    Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
3.    Muutoksen yhteinen käsittely
4.    Pelisääntöjen laatiminen
5.    Perustehtävän kirkastaminen
6.    Suunnittelun välineet
7.    Sähköpostietiketin tekeminen
8.    Toimenkuvien täsmentäminen
9.    Työkäytäntöjen kehittäminen
10.    Kiireen vähentäminen
11.    Perehdyttäminen
12.  Oikeudenmukaisuus työpaikalla

Kaikki menetelmät ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Käyttöohjeissa annetaan lisäksi yleiskuva siitä, missä tilanteessa työvälinettä voi käyttää, mitä tarvitaan ja miten edetään, kuka tekee ja ketkä osallistuvat sekä millaista viestintää tulee tehdä ja miten arvioidaan ja seurataan toteumaa.

Kun käytät työvälinettä, pyydämme, että mainitset lähteen. Työvälineiden käyttöön voi tilata TJS Opintokeskuksesta koulutusta tai tarpeen tullen työpaikalle vetäjän, joka ohjaa työskentelyä.

Reilu Peli -käsikirja

Reilu Peli -käsikirja opastaa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. Käsikirja antaa konkreettisia toimintamalleja siihen, miten työnantaja, henkilöstön edustajat ja henkilöstö yhteistyössä kehittävät työhyvinvointia ja ehkäisevät epäasiallista käyttäytymistä.

Reilu peli -koulutukset ja -vertaistukitoiminta

Reilu Peli koulutuksia ja vertaistukitoimintaa järjestetään käsikirjan pohjalta sekä työkalupakin välineitä hyödyntäen. Koulutuksissa joko opastetaan osallistujia käyttämään välineitä tai ohjataan yhteisön kehittämisprosessiin välineitä käyttäen.   

  • Henkilöstön edustajien koulutuksissa kanssa käsitellään mm. sitä, millaista johtamista voi edellyttää, mikä on työntekijän vastuu ja miten henkilöstön edustajana voi tukea työyhteisöjen toimivuutta ja hyvinvointia.
  • Asiantuntijoiden ja muiden toimihenkilöiden kanssa tarkastellan erilaisia hyviä työyhteisöjen käytäntöjä ja miten voisi omassa roolissaan edistää hyvää työkulttuuria. 
  • Esimiehet opiskelevat ja tuottavat hyviä johtamisen käytäntöjä, joilla tuetaan henkilöstön osallistumista työn ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Vertaistukitoiminnassa on tarkoituksena, että yhdessä osallistujien kanssa laaditaan vertaistukiohjelma, jonka jälkeen osallistujat ratkovat yhdessä työhyvinvoinnin parantamiseen ja ristiriitojen selvittelyyn liittyviä ongelmia.

Reilu Peli verkosto

Reilu Peli verkosto on suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille.
 
Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia. Verkoston sivuilla on muun muassa tietoa epäasiallisesta kohtelusta ja ennaltaehkäisystä, siellä voi anonyymisti kysyä apua muilta verkoston jäseniltä ja osallistua ajankohtaisiin verkkoluentoihin. Verkosto kehittyy ja sen toiminta laajenee jäsentensä aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kirjaudu
Liity verkostoon
Yhteydenotot

 

Palvelujen kehittäminen lähti liikkeelle kiusaamistarinoiden kirjoitusten keruusta. Jos asia kiinnostaa, lue palvelujen kehittämisen taustaa.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.