Reilu Peli

Reilu Peli

Välineitä yhteiseen hyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoille

TJS Opintokeskus on tuottanut Reilu Peli -tuoteperheen, joka tarjoaa välineitä yhteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä henkisen työsuojelun parantamiseen työpaikoilla. Reilu Peli -tuotteita ovat käsikirja, työkalupakki, koulutukset ja Reilu Peli verkosto. Ne tarjoavat tietoa, käytännön toimintaohjeita ja vertaistukea.

Reilun Pelin henkeen kuuluu, että työhyvinvointia rakennetaan yhteistyönä, jossa mukana ovat henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöjen kehittäjät ja henkilöstö. Yhteisellä työskentelyllä löytyvät työhyvinvoinnin kehittämiskohteet ja keinot, joilla työpaikan työhyvinvointia voidaan parantaa. Samalla kaikki osapuolet sitoutuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Reilun Pelin työkalupakki

Työkalupakin menetelmät ovat konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointityöhön. Kun työhyvinvointi kohenee, edistetään myös työssä jaksamista, tuottavuutta ja saadaan mahdollisuus pidentää työuria.

Menetelmät ovat:
1.    Psykososiaalisten riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla
2.    Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
3.    Muutoksen yhteinen käsittely
4.    Pelisääntöjen laatiminen
5.    Perustehtävän kirkastaminen
6.    Suunnittelun välineet
7.    Sähköpostietiketin tekeminen
8.    Toimenkuvien täsmentäminen
9.    Työkäytäntöjen kehittäminen
10.    Kiireen vähentäminen
11.    Perehdyttäminen
12.  Oikeudenmukaisuus työpaikalla

Kaikki menetelmät ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Käyttöohjeissa annetaan lisäksi yleiskuva siitä, missä tilanteessa työvälinettä voi käyttää, mitä tarvitaan ja miten edetään, kuka tekee ja ketkä osallistuvat sekä millaista viestintää tulee tehdä ja miten arvioidaan ja seurataan toteumaa.

Kun käytät työvälinettä, pyydämme, että mainitset lähteen. Työvälineiden käyttöön voi tilata TJS Opintokeskuksesta koulutusta tai tarpeen tullen työpaikalle vetäjän, joka ohjaa työskentelyä.

Reilu Peli -käsikirja

Reilu Peli -käsikirja opastaa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen. Käsikirja antaa konkreettisia toimintamalleja siihen, miten työnantaja, henkilöstön edustajat ja henkilöstö yhteistyössä kehittävät työhyvinvointia ja ehkäisevät epäasiallista käyttäytymistä.

Reilu peli -koulutukset ja -vertaistukitoiminta

Reilu Peli koulutuksia ja vertaistukitoimintaa järjestetään käsikirjan oppien pohjalta sekä työkalupakin välineitä hyödyntäen. Koulutuksissa joko opastetaan osallistujia käyttämään välineitä tai ohjataan yhteisön kehittämisprosessi välineitä käyttäen.   

Vertaistukitoiminnassa on tarkoituksena, että yhdessä osallistujien kanssa laaditaan vertaistukiohjelma, jonka jälkeen osallistujat ratkovat yhdessä työhyvinvoinnin parantamiseen ja ristiriitojen selvittelyyn liittyviä ongelmia.

Reilu Peli verkosto

Reilu Peli verkosto on suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille.
 
Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia. Verkoston sivuilla on muun muassa tietoa epäasiallisesta kohtelusta ja ennaltaehkäisystä, siellä voi anonyymisti kysyä apua muilta verkoston jäseniltä ja osallistua ajankohtaisiin verkkoluentoihin. Verkosto kehittyy ja sen toiminta laajenee jäsentensä aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tuotteiden kehittämisen taustaa

Reilun Pelin tuoteperheen kehittely lähti liikkeelle työpaikkakiusaamisesta. Ammattijärjestöjen asiantuntijat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut joutuvat osaltaan selvittelemään näitä tapauksia. Siksi tartuimme aiheeseen vuonna 2006 ja halusimme löytää ratkaisuja epäasiallisen kohtelun selvittämiseksi. Tätä aiheesta kehkeytyi pitkä kehittämisprosessi.

Työpaikkakiusaamisen selviytymistarinoiden keruu ja haastattelut

Ensin keräsimme yhdessä Työterveyslaitoksen, Johtamistaidon Opiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa työpaikkakiusaamisen selviytymistarinoita. Tarinoita kertyi 148 ja sivuja reilut 1600.

Kertomuksista ei kuitenkaan saatu riittävästi tietoa selviytymisen toimintamalleista, siitä mitä pitää tehdä ja kuka auttaa. Siksi haastattelimme lisäksi kiusaamistapauksia selvittäneitä luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, ammattijärjestöjen asiamiehiä, työpaikkojen esimiehiä sekä työterveyshuollon ja työsuojelupiirien asiantuntijoita.

Selviytymistarinoiden ja haastattelujen pohjalta julkaistiin loppuraportti ”Toimintamalleja kiusaamistilanteiden selvittämiseksi työpaikalla” (2008).

Toimintamallien kehittely alkaa

Loppuraporttti osoitti, että ratkaisuun ohjaavia toimintamalleja tarvitaan. Aloitettiin Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -kehittämishanke (2009). Hankkeella oli oma ohjausryhmä ja sitä rahoitti Työsuojelurahasto.

Me TJS Opintokeskuksessa teimme myös omaa työhyvinvoinnin kehittämistä, ja kokeilimme jatkuvasti eri menetelmiä kehittämiskohteiden esiin saamiseksi ja ratkaisemiseksi. 

Vuonna 2010 julkaistiin Reilu Peli -käsikirja ja aloitettiin sen pohjalta Reilu Peli -koulutukset. Koulutuksia on tarjottu sekä avoimena että tilauksesta pääasiassa ammattiliitoille. Osallistujia on yli 3 000.

Syksyllä vuonna 2010 lähdettiin kehittämään Reilu Peli -käsikirjassa olevien toimintamallien lisäksi lisää käytännön menetelmiä työhyvinvoinnin parantamiseksi.  Syntyi  Henkilöstön edustaja kehittämisen tukena työpaikalla -hanke yhteistyössä Palkansaajajärjestä Pardian, Toimihenkilöliitto Erton, Vakuutusväen Liiton sekä 11 työpaikan kanssa. Näin hioituivat työkalupakin menetelmät pikkuhiljaa.

Oppimisympäristö- ja vertaistukiverkosto Internettiin

Käsikirjan ja koulutusten lisäksi ammattijärjestötoimijat kaipasivat sellaista tukea ja apua, joka olisi jatkuvasti läsnä, kun sitä tarvitaan. Aloimme yhdessä ammattijärjestöjen kanssa vuonna 2010 kehittämään internetissä toimivaa verkostoa ja vuotta myöhemmin julkaistiin Reilu Peli verkosto – suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Mukana kehittelytyössä oli myös Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos. Reilu Peli verkosto on myös ollut vuonna 2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n  ”Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien työyhteisöjen tukena” pilottikokeiluna.
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.