Pätkätyöntekijöiden ammatillinen identiteetti

Pätkätyöntekijöiden ammatillinen identiteetti

Opetusministeriö myönsi meille kaksivuotisen kehittämisrahan väitöstutkimukseen, jonka aiheena oli korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten ammatillisen identiteetin kehittyminen. Tutkimushanke käynnistyi joulukuussa 2005 ja päättyi marraskuussa 2007.

Tutkimuksen lähtökohtana oli pätkätyöläisten ammatillinen minäkuva, asiantuntijuuteen sitoutuminen ja erikoisosaamisen kehittäminen. Tutkimuskysymyksiä olivat mm. millainen identiteetti pätkätöistä syntyy ja mihin pätkätyöläinen sitoutuu? Syntyykö esimiesidentiteettiä vai rajautuuko identiteetin muotoutuminen henkilöidentiteetiksi, selviämiseksi projektista toiseen? Miten ammattiliitot voisivat tukea jäsentensä identiteetin rakentamista?

Tutkimuksesta syntyi väitöskirja Pelon ja toivon välissä. Pätkätyöläisen urakerronta. Se on analyysi korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten kokemuksista. Kokemuksista rakentui erilaisia pätkätyöläisyyden tyyppitarinoita ja teemoja, joiden mukaisesti haastateltavat rakensivat ammatti-identiteettiään.

Tutkimuksen tuloksia hyödynsimme koulutuksissamme. Niissä koulutimme ammattiliittojen luottamus- ja toimihenkilöitä käsittelemään pätkätyöläisyyden ongelmia, järjestimme pätkätyöläisille koulutusta oman identiteetin rakentamisen tueksi sekä tuimme pätkätyöläisten uranrakennusta ja työssä jaksamista. Hankkeessa tuotettu tieto tuki myös ammattiliittojen toimintaa pätkätyöläisten aseman parantamiseksi.

Tutkimushankkeesta vastaasi ohjausryhmä ja tutkija Sikke Leinikki.
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.