Henkilöstön edustaja kehittäjänä

Henkilöstön edustaja kehittäjänä

Toteutimme yhteistyössä Erityisalojen toimihenkilöliitto Erton, Palkansaajajärjestö Pardian ja Vakuutusväen Liiton sekä 11 yrityksen kanssa henkilöstön edustajien kehittämisvalmiuksien kohennushankkeen. Hankkeessa parannettiin henkilöstön edustajien osaamista sekä kehitettiin toimintaa työpaikoilla. Hankkeen myötä työpaikoilla saatiin nostettua yhteiseen keskusteluun työhyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia asioita.

Yhteinen tavoitteenmäärittely 

Kehittämistyön lähtökohtana oli, että henkilöstö itse määritteli tavoitteet työpaikan toiminnan kehittämiselle. Myös itse kehittämistyö tehtiin henkilöstön kanssa yhteistyössä. Näin haluttiin varmistaa henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen, sen tavoitteeseen ja työhön. Tavoitteiksi asetettiin mm. kiireen hallinta, toimenkuvien ja perustehtävän selkeyttäminen, viestinnän ja työilmapiirin parantaminen sekä sairauspoissaolojen hallinta.

Tulokset

Tuloksena syntyi mm. ohjeistus työpaikkapalavereihin. Se sisälsi käytännöt osastokohtaisten palaverien pitämiseksi, sähköisten yhteyksien avaamisen etäpisteisiin ja asialistan laatimisen henkilöstöpalaverien pohjaksi. Yhdellä työpaikalla kehitettiin sairauspoissaolojen seurantajärjestelmän ja luotiin uudet työturvallisuusohjeet.

Työpaikoilla luotiin hankkeen avulla myös pysyviä käytäntöjä henkilöstön edustajien kehittämistyöhön, näitä ovat esimerkiksi vuosittaisen kehittämisseminaarit ja säännölliset henkilöstön tapaamiset. Näin henkilöstön edustajat saivat säännöllisen mahdollisuuden tarttua henkilöstön kanssa työpaikan ongelmiin.

Työpaikkakohtaiset valmentajat ja vastuulliset kehittäjät

Kullekin mukana olleelle 11 yritykselle nimettiin oma valmentaja. Valmentajat vierailivat työpaikoilla sekä toimivat työpaikkakohtaisten hankkeiden tukijoina ja tarvittaessa työrukkasina. Jokaisella työpaikalla toteutettiin ensin kuormitusanalyysi, jossa selvitettiin eniten henkilöstöä kuormittavat asiat. Sen jälkeen suunniteltiin projektiryhmän kanssa hanke, jolla näihin haasteisiin etsittiin ratkaisuja.

Hanketta vietiin työpaikalla eteenpäin järjestämällä henkilöstötilaisuuksia ja projektiryhmän suunnittelupalavereja. Henkilöstötilaisuuksissa määritettiin ongelmia ja etsittiin yhteisiä ratkaisuja ja projektiryhmät huolehtivat tehtyjen suunnitelmien toteuttamisesta.

Valmennustilaisuudet

Me järjestimme hankkeissa mukana oleville henkilöstön edustajille ja esimiehille kuusi valmennustilaisuutta, joissa osallistujien kehittämisvalmiuksia vahvistettiin ja hankkeiden toteutumista edistettiin. Näiden valmennusten kesto oli yleensä neljä tuntia kerrallaan. Mukana olleet liitot järjestivät henkilöstön edustajille valmennusta neljä kertaa. Näiden valmennusten kesto vaihteli kahdesta päivästä neljään tuntiin.

Henkilöstön edustajat veivät tukikoulutuksissa saamansa opit työpaikoilleen, missä pohdittiin, miten niitä voi soveltaa juuri meillä. Kaikkiaan hankkeessa järjestettiin yhteensä yli 80 koulutustilaisuutta.

Hankkeen suunnittelijat ja toteuttajat

Hankkeen pääsuunnittelijat olivat järjestöasiantuntija Jarmo Lahti Erityisalojen toimihenkilöliitto Ertosta ja koulutuspäällikkö Seija Moilanen Palkansaajajärjestö Pardiasta. Mukana olivat myös koulutuspoliittinen asiantuntija Helena Koivisto Ertosta ja koulutuspäällikkö Sari Lassila Vakuutusväen Liitosta. Em. liitot houkuttelivat työpaikkoja hankkeeseen mukaan. Hankkeen toteutuksesta vastasimme me, TJS Opintokeskus, vuosina 1.11.2009 - 30.5.2011. Hanke sai  Työelämän kehittämisohjelman valtionavustusta 72 500 euroa.

Lisätiedot
Projektipäällikkö, kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki, sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi, puh. 045 6350 673

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.