Tukea pätkätyöntekijöille

Tukea pätkätyöntekijöille

Olemme viimeisen reilun vuosikymmenen ajan tuottaneet tietoa epätyypillistä työsuhteista, pätkätöistä, ja pyrkineet siten tukemaan pätkätöitä tekeviä. Tuloksena on syntynyt väitöskirja ja muita julkaisuja, oppimateriaalia, koulutuksia ja vertaistukea pätkätyötä tekeville sekä erityisesti palkansaajien keskusjärjestö STTK:n kautta valtion politiikkaan vaikuttamista. 

Väitöskirja ja koulutukset pätkätyöntekijöiden ammatillisesta identiteetistä

Vuonna 2009 valmistui kehittämisasiantuntijamme Sikke Leinikin väitöstutkimus, jonka aiheena oli korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten ammatillisen identiteetin kehittyminen.
Tutkimuksen lähtökohtana oli pätkätyöläisten ammatillinen minäkuva, asiantuntijuuteen sitoutuminen ja erikoisosaamisen kehittäminen. Väitöskirjassa ”Pelon ja toivon välissä. Pätkätyöläisen urakerronta.” Leinikki analysoi korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten kokemuksista. Kokemuksista rakentui erilaisia pätkätyöläisyyden tyyppitarinoita ja teemoja, joiden mukaisesti haastateltavat rakensivat ammatti-identiteettiään.

Tutkimuksen tuloksia hyödynsimme koulutuksissamme. Koulutimme ammattiliittojen luottamus- ja toimihenkilöitä käsittelemään pätkätyöläisyyden ongelmia, järjestimme pätkätyöläisille koulutusta oman identiteetin rakentamisen tueksi sekä tuimme pätkätyöläisten uranrakennusta ja työssä jaksamista. Hankkeessa tuotettu tieto tuki myös ammattiliittojen toimintaa pätkätyöläisten aseman parantamiseksi.

Unelmia uudesta työstä – hanke

Yhdessä palkansaajien keskusjärjestö STTK kanssa aloitimme vuonna 2010 hankkeen nimeltä Unelmia uudesta työstä, jonka tavoitteena oli tukea pätkätyöläisten hyvinvointia eri keinoin sekä parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan.

Suomessa muissa kuin toistaiseksi voimassa olevissa kokoaikaisissa työsuhteissa työskentelee jopa 800 000 henkilöä. Epävarmat työsuhteet tarjoavat epävarman tulevaisuusnäkymän ja työntekijät monesti vain unelmoivat esimerkiksi palkallisesta vuosilomasta, jonka ammattiyhdistysliike on taistellut vakinaisessa työsuhteessa työskenteleville. He unelmoivat siitä, että voisivat kokea olevansa suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisia, arvostettuja jäseniä, eikä heitä nöyryytettäisi erilaisin sosiaaliturvan kontrollin keinoin.

Halusimme parantaa työntekijöiden ennakointivalmiuksia ja toimintaa muutostilanteissa sekä samalla kannustaa pätkätyöläisiä elinikäiseen oppimiseen ja oman osaamisen hallintaan. Näin epävarmaa työpolkua etenevien työura pitenee ja työhyvinvointi paranee. Halusimme myös auttaa oppilaitoksia valmistamaan opiskelijoita siihen, että vakituista työpaikkaa ei heti opintojen jälkeen löydy, vaan työtä joudutaan tekemään pätkissä.

Tavoitetta lähestyimme eri näkökulmista ja tuotoksia syntyi runsaasti:

 1. Tuotimme tietoa pätkätyöilmiöstä
  Toteutimme tutkimukset Yleisen työttömyyskassa jäsenten määräaikaisista työsuhteista sekä itsensä työllistävistä fysioterapeuteista. Lisäksi järjestimme seminaareja ajankohtaisista työelämäkysymyksistä.
 2. Autoimme ammattiin valmistavia oppilaitoksia
  Jaoimme materiaalia työelämän muutoksesta ja työelämän pelisäännöistä
 3. Teimme malleja tukitoimista pätkäsuhteessa olevalle työntekijälle
  Malleissa ohjeistimme, miten eri osapuolet kuten ammattiliittojen työntekijät, henkilöstön edustajat, esimiehet, työyhteisöt ja eri viranomaiset voivat tukea pätkätyöläisiä. Tuotimme julkaisun Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä (Vaherjoki) sekä laadimme TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä.
 4. Tuimme pätkätyösuhteessa olevan osaamisen kehittymistä
  Tuotimme osaamisperustaisen työtodistuksen laatimisesta kertovan julkaisu (Ukkola 2012). Julkaisussa keskeistä on osaamisen yhteisöllinen luonne.
 5. Jaoimme työelämään ja työsuhteen ehtoihin liittyvää tietoa
  Tuotimme tietoa tekijänoikeuksista luovilla aloilla (Järvilehto 2012) sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä pätkätyössä (Hankala 2013). Lisäksi teimme lehtijuttuja aikakauslehtiin, ammattiliittojen lehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin.
 6. Käsittelimme joustoturvaan ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
  Lähestyimme joustoturvaa sekä tutkimuksen (Vaherjoki) että vaikuttamistyön avulla. STTK:n asiatuntijat osallistuivat työelämän muuttumista käsitelleisiin työryhmiin.
 7. Tuimme pätkätyöläisten vertaistoimintaa ja herättelimme keskustelua
  Järjestimme seminaarin ”Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema”. Lisäksi järjestimme luentoja ja keskustelutilaisuuksia mm. seuraavista aiheista: työntekijöiden sitoutuminen (Turunen), tekijänoikeuksien omistaminen (Huokuna), tekijänoikeuksista lain näkökulmasta (Sorvari), vuokratyöntekijän työmarkkina-asema (Tanskanen) ja vuokratyön moraalisäätely (Lähteenmäki).
 8. Vaikutimme vuoden 2012 hallitusohjelmaan ja sen toteuttamiseen
  STTK toimi aktiivisesti hallitusohjelman ja raamisopimuksen mukaisissa työryhmissä. Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman mukainen trendityöryhmä teki kahdeksan uusia työn teettämisen ja tekemisen muotoja koskevaa muutosehdotusta