Henkilöstön edustaja työpaikan kehittäjänä

Henkilöstön edustaja työpaikan kehittäjänä

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu tukea työntekijöitä erilaisissa työnteon ja työolojen ongelmakohdissa. He tuovat esiin kehittämisen kohteita ja ovat osallisina työpaikkansa kehittämishankkeissa. Henkilöstön edustajan tehtävä on saada henkilöstön näkemys vahvasti kehittämiseen mukaan.

Henkilöstön edustajat kokevat kuitenkin usein, että heidän osaamisensa kehittämishankkeiden toteutuksessa omasta roolistaan käsin ei ole riittävää. Siksi henkilöstön edustaja kehittäjänä -hankkeessa toteutimme konkreettiset hyvinvoinnin kehittämistoimet ja samalla käytännön kautta lisättiin henkilöstön edustajien osaamista. Kehittämishankkeet toteutettiin 11 työpaikalla.

Henkilöstö mukana tavoitteenmäärittelyssä

Kehittämistyön lähtökohtana oli, että henkilöstö itse määritteli tavoitteet työpaikan toiminnan kehittämiselle. Myös itse kehittämistyö tehtiin henkilöstön kanssa yhteistyössä. Näin halusimme varmistaa henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen, sen tavoitteeseen ja työhön. Tavoitteiksi yhteisissä määrittelyissä asetettiin mm. kiireen hallinta, toimenkuvien ja perustehtävän selkeyttäminen, viestinnän ja työilmapiirin parantaminen sekä sairauspoissaolojen hallinta.

Tuloksena käytännön toimintamalleja työpaikalle

Kehittämistyön tuloksena syntyi muun muassa ohjeistus työpaikkapalavereihin. Se sisälsi käytännöt osastokohtaisten palaverien pitämiseksi, sähköisten yhteyksien avaamisen etäpisteisiin ja asialistan laatimisen henkilöstöpalaverien pohjaksi. Yhdellä työpaikalla kehitettiin sairauspoissaolojen seurantajärjestelmän ja luotiin uudet työturvallisuusohjeet.

Työpaikoilla luotiin hankkeen avulla myös pysyviä käytäntöjä henkilöstön edustajien kehittämistyöhön, näitä ovat esimerkiksi vuosittaisen kehittämisseminaarit ja säännölliset henkilöstön tapaamiset. Näin henkilöstön edustajat saivat säännöllisen mahdollisuuden tarttua henkilöstön kanssa työpaikan ongelmiin.

Työpaikkakohtaiset valmentajat ja vastuulliset kehittäjät

Kullekin mukana olleelle 11 yritykselle nimettiin oma valmentaja. Valmentajat vierailivat työpaikoilla sekä toimivat työpaikkakohtaisten hankkeiden tukijoina ja tarvittaessa työrukkasina. Jokaisella työpaikalla toteutettiin ensin kuormitusanalyysi, jossa selvitettiin eniten henkilöstöä kuormittavat asiat. Sen jälkeen suunniteltiin projektiryhmän kanssa hanke, jolla näihin haasteisiin etsittiin ratkaisuja.

Hanketta vietiin työpaikalla eteenpäin järjestämällä henkilöstötilaisuuksia ja projektiryhmän suunnittelupalavereja. Henkilöstötilaisuuksissa määritettiin ongelmia ja etsittiin yhteisiä ratkaisuja ja projektiryhmät huolehtivat tehtyjen suunnitelmien toteuttamisesta.

Valmennustilaisuudet

Järjestimme hankkeissa mukana oleville henkilöstön edustajille ja esimiehille kuusi valmennustilaisuutta, joissa osallistujien kehittämisvalmiuksia vahvistettiin ja hankkeiden toteutumista edistettiin. Näiden valmennusten kesto oli yleensä neljä tuntia kerrallaan. Mukana olleet liitot järjestivät henkilöstön edustajille valmennusta neljä kertaa. Näiden valmennusten kesto vaihteli kahdesta päivästä neljään tuntiin.

Henkilöstön edustajat veivät tukikoulutuksissa saamansa opit työpaikoilleen, missä pohdittiin, miten niitä voi soveltaa juuri meillä. Kaikkiaan hankkeessa järjestettiin yhteensä yli 80 koulutustilaisuutta.

Hankkeen suunnittelijat ja toteuttajat

Hankkeen pääsuunnittelijat olivat järjestöasiantuntija Jarmo Lahti Erityisalojen toimihenkilöliitto Ertosta ja koulutuspäällikkö Seija Moilanen Palkansaajajärjestö Pardiasta. Mukana olivat myös koulutuspoliittinen asiantuntija Helena Koivisto Ertosta ja koulutuspäällikkö Sari Lassila Vakuutusväen Liitosta. Liitot houkuttelivat työpaikkoja hankkeeseen mukaan. Hankkeen toteutuksesta vastasimme me. Hanke toteutettiin 1.11.2009 - 30.5.2011. Hanke sai Työelämän kehittämisohjelman valtionavustusta.

Työhyvinvoinnin kehittämisen välineet

Hankkeessa tuotimme kehittämisen välineitä, joita testattiin työpaikoilla. Välineet tukevat henkilöstön edustajien kehittäjävalmiuksia, mutta soveltuvat yhtä hyvin myös esimiehille. Tutustu välineisiin.