Yhdistymisen toimenpiteet

Yhdistymisen toimenpiteet

Yhdistymisen toimenpiteet ovat:

 1. Tehdään yhdistymistarpeesta selvitys: analyysi nykytilanteesta ja tulevista sisäisistä ja toimintaympäristön muutoksista, toteutetaan jäsenkysely ja/tai keskustelutilaisuuksia. Selvitysten pohjalta määritetään oman yhdistyksen tavoitteet yhdistymiselle.
 2. Keskustellaan yhdistymissuunnitelmista liiton henkilöstön kanssa ja valmistellaan sitä liiton kanssa yhteistyössä.
 3. Tehdään viestintäsuunnitelma. Sen tavoitteena on varmistaa, että jäsenistölle tiedotetaan ja annetaan palautemahdollisuus koko yhdistymisprosessin ajan.
 4. Järjestetään yhdistysten yhteinen tapaaminen, jonka aikana määritellään fuusion yhteiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Mukana ovat hallituksen jäsenet, pääluottamusmiehet ja muut vaikuttajat.
 5. Päätetään, miten ja millä kriteereillä prosessia arvioidaan. Tehdäänkö esimerkiksi jäsentyytyväisyyskysely, edunvalvonnan riskianalyysi, jäsenmäärien seurantaa, jne. 
 6. Valmistellaan esitys uuden yhdistyksen säännöiksi. Ks. Yhdistyksen perustaminen.
 7. Hallitukset laativat yhdistymissopimuksen, joka tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa. Hyväksyntä tulee tehdä ennen kuin vanha yhdistys on purettu.  
 8. Puretaan toinen tai molemmat yhdistykset.
 9. Perustetaan uusi yhdistys tai muutetaan tarvittaessa vanhan yhdistyksen sääntöjä (yhdistyminen toiseen yhdistykseen).
 10. Käynnistetään uuden yhdistyksen toiminta yhdistymissopimuksen mukaisesti.
 11. Tiedotetaan jäsenille, miten he voivat hakea uuden yhdistyksen jäseniksi (ks.alla) ja ohjeistetaan muutoksen tekeminen myös työttömyyskassaan.
 12. Hyväksytään jäsenhakemukset.

Uuden yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Uudessa yhdistyksessä voi olla uudet jäsenkelpoisuusehdot. Kaikki jäsenet eivät myöskään välttämättä halua liittyä jäseniksi uuteen yhdistykseen. Yhdistyslain (12§) mukaan jokaisen jäsenen onkin selvästi ja aktiivisesti ilmaistava halunsa liittyä yhdistykseen eli haettava jäseneksi jäsenhakemuksen täyttämällä. Jäsenyyden siirtymiseen ei riitä entisen yhdistyksen jäsenille lähetetty kirje siitä, että heidät on liitetty uuden, toimintaa jatkavan yhdistyksen jäseneksi.

Jäsenyys voi kuitenkin syntyä ilman sanallista tahdon ilmaisua niin sanotusti konkludenttisesti. Jos yhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenkriteerit täyttävä henkilö on pitkään osallistunut yhdistyksen toimintaan jäsenen tavoin ja täyttänyt jäsenvelvollisuudet eli mm. maksanut jäsenmaksua täyttämättä jäsenhakemusta, hän siirtyy jäseneksi konkludenttisesti.

Jäsenyyden hyväksyminen voi tapahtua myös valtakirjalla. Esimerkiksi luottamusmies voi kerätä jäseniltä allekirjoituksen valtakirjaan ja hoitaa jäsenten puolesta jäsenyyden siirtymiseen liittyvät toimet.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.