Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen purkaminen tarkoittaa sitä, että yhdistys päättää itse lopettaa toimintansa. Lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että oikeuden istunto päättää lakkauttaa yhdistyksen.

1. Yhdistyksen purkamisen vaiheet:

Päätös yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on tehtävä yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Usein hallitus esittää jäsenistön yhdistymisesityksen tai muutostarpeen selvityksen jälkeen yhdistyksen purkamista. Purkamisesta tulee päättää yhdistyksen kokouksessa ja asiasta on mainittava kokouskutsussa (yhdistyslaki 23 §).

Purkamisen vaiheet ovat:

 • Tiedotetaan jäsenille odotettavissa olevasta purkautumisesta.
 • Tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla yhdistyksen kokouksessa. Äänestyksessä noudatetaan sääntöjen mukaista määräenemmistöä. Jos säännöissä ei ole tästä mainintaa, noudatetaan yhdistyslain mukaista ¾ enemmistöä annetuista äänistä.
 • Tehdään päätös nimenkirjoitusoikeuksien peruuttamisesta sääntöjen määrittämällä tavalla.
 • Valitaan yhdistyksen selvitysmies viimeisessä yhdistyksen kokouksessa.Usein hallitus valitaan selvitysmieheksi, jos yhdistyksellä ei ole velkoja. Selvitysmies hoitaa selvitystoimet ja loppuselvityksen (velkojen ja varojen selvittäminen ja pankkitilien lakkautus, varojen luovutus).
 • Irtisanotaan jäsenyydet muista yhdistyksistä.
 • Irtisanotaan palvelusopimukset, mm. vakuutukset, Internet-sivut ja puhelinpalvelut.
 • Muutetaan yhteystiedot postiin.
 • Tiedotetaan sidosryhmille purkamisesta ja uusista yhteystiedoista.
 • Arkistoidaan yhdistyksen toimintaan liittyvät asiakirjat ja muut aineistot. Lopettamiskokous päättää miten.

2. Selvitystoimet ja loppuselvitys

Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, tulee huolehtia purkamiseen liittyvistä selvitystoimista ja loppuselvityksestä (yhdistyslaki 40§). Toimenpiteistä huolehtii joko hallitus tai hallituksen valitsema selvitysmies/-selvitysmiehet. Selvitystoimiin ei tarvitse ryhtyä, jos yhdistyskokous on purkamispäätöksen yhteydessä hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja.

 • Selvitystoimet
 • Velkojen ja varojen selvittäminen ja tilien lakkautus: Peritään yhdistyksen saamiset. Mikäli yhdistyksellä on velkoja, yhdistyksen varoilla tai omaisuutta realisoimalla maksetaan velat pois. Lakkautetaan yhdistyksen tilit.
 • Varojen luovutus: Yhdistykselle voi velkojen maksun jälkeen jäädä varoja. Vaikka normaalisti suuret taloudelliset päätökset tehdään yhdistyskokouksessa, voidaan yhdistyksen säännöissä määrätä, että yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Jos yhdistys ei voi käyttää varoja säännöissä määritellyllä tavalla, ne on luovutettava yhdistyslain mukaan yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Katso lisätietoja: Yhdistyksen säännöt määräävät varojen käytöstä.
 • Arkiston luovutus: Yhdistyksen arkistot voidaan luovuttaa Toimihenkilöarkistoon säilytettäväksi.
 • Loppuselvitys:Kun selvitystoimet on tehty, laaditaan loppuselvitys. Raportin liitteeksi laitetaan selvitystoimiin liittyvät dokumentit. Loppuselvityksen säilyttää sen tehnyt taho (hallitus tai selvitysmies) tai sen voi luovuttaa säilytettäväksi Toimihenkilöarkistoon.  Loppuselvitystä ei yleensä käsitellä missään yhdistyksen toimielimessä, sillä yhdistystä ei ole enää olemassa.
 • Purkautumisilmoitus yhdistysrekisteriin: Selvitystoimien ja loppuselvityksen valmistuttua hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee ja allekirjoittaa yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, ketkä ovat toimineet selvitysmiehinä. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää liitteeksi loppuselvitystä. Purkamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeen voi ladata itselleen Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä, www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html. (Yhdistyslaki 53 §)

3. Selvitystoimista moittiminen

Yhdistyslain 42 §:ssä on määritelty menettelytavasta silloin, kun selvitystoimista halutaan moittia. Yhdistyksen jäsen tai muu, jonka oikeutta yhdistyksen purkautuminen koskee, voi nostaa kanteen yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimeen selvitysmiehiä vastaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

4. Purkaminen toiminnan loputtua

Yhdistyslain 41 §:ssä on säädetty tilanteesta, jossa yhdistyksen toiminta on käytännössä loppunut, mutta yhdistystä ei ole purettu. Tällöin yhdistyksen jäsen tai sellainen henkilö, jota asia koskee, voi hakea yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimelta yhdistyksen julistamista purkautuneeksi. Hakemuksen johdosta yhdistykselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemukseen on suostuttava, jos yhdistyksen toiminnan osoitetaan loppuneen. Tuomioistuimen on määrättävä hakija tai muu henkilö selvitysmiehenä huolehtimaan selvitystoimista.
Yhdistyksen toiminnan on katsottava lain mukaan loppuneen, jos yhdistyksestä viimeksi tehdystä rekisteri-ilmoituksesta on kulunut kymmenen vuotta. 

5. Arkistointi

Akavalaisia ja STTK:laisia liittoja ja yhdistyksiä arkistointiasioissa palvelee ja neuvoo Toimihenkilöarkisto, www.th-arkisto.fi. Toimihenkilöarkistoon voi kuluitta toimittaa yli 20 vuotta vanhat aineistot.

Arkistoinnin periaatteena on, että yhdistys arkistoi sellaiset ainutkertaiset yhdistystä koskevat asiakirjat, joita ei ole muualta saatavissa ja jotka kuvaavat yhdistyksen toimintaa. Pysyvästi säilytettäviä ovat muun muassa

 • pöytäkirjat
 • toimintasuunnitelmat ja -kertomukset
 • sopimukset
 • paikallinen VES/TES
 • jäsenluettelot
 • säännöt
 • rekisteröintiasiakirjat
 • yhdistyksen tuottamat painokopiot
 • yhdistyksen tuottamat raportit
 • tilastot ja tutkimukset
 • yhdistyksen järjestämien koulutustilaisuuksien, juhlien ja tapahtumien asiakirjat
 • valokuvat, diat, videonauhat ja tallenteet
 • puheet, esitelmät ja artikkelit
 • talousarviot ja tilinpäätösasiakirjat (tase ja tuloslaskelma liitteineen)
 • saapuneet asiakirjat ja kirjat, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä
 • lähetettyjen kirjeiden kopiot
 • yhdistyskohtaiset ainutkertaiset asiakirjat.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.