Toiminnantarkastuksen kohteet

Toiminnantarkastuksen kohteet

Toiminnantarkastus on erityisesti yhdistyksen jäsenten tiedontarpeita varten. Yhdistys voikin suurelta osin itse määrittää toiminnantarkastuksen yksityiskohtaisen sisällön. (Yhdistyslakiopas) Ks. lisää määrittelyyn vaikuttavista tekijöistä sivulta Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toiminnan luonne huomioon ottaen.  Toiminnantarkastus on laillisuustarkastusta eikä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arviointia. (Yhdistyslakiopas)

Talous

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastella kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä sekä johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta (PRH). Sitä, vastaako tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen taloudellista asemaa (Yhdistyslakiopas).

Toiminnantarkastuksen laajuus on suhteessa yhdistyksen toiminnan laajuuteen. Se koskee lähtökohtaisesti kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta seuraavia seikkoja:

 • Kirjanpidosta ilmenevät tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhdistykselle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon.
 • Tuotot, kulut, varat, oma pääoma, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä.
 • Jaksotuksen ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuluerät on jaksotettu ja kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätöksessä.
  (PRH)

Pienessä yhdistyksessä toiminnantarkastukseen sisältyvä yhdistyksen talouden tarkastus on lähinnä seuraavien asioiden tarkastusta suhteessa tilinpäätökseen:

 • tositteet ja asiakirjat
 • yhdistyksen oma pääoma, sen käyttö, esim. tilikausien ylijäämä 
 • yhdistyksen mahdollisesti antamat vakuudet
  (Yhdistyslakiopas)

Jäsenten kannalta on tärkeää, että yhdistyksen eri tilikausien toimintaa ja taloudellista asemaa koskevat tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot ovat vertailukelpoisia. Myös tästä syystä toiminnantarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, miten edellisten tilikausien ylijäämää on käytetty tai tappiota katettu. (Yhdistyslakiopas)

Hallinto

Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, onko 

 • yhdistyksen johto ja hallinto järjestetty muissa vastaavissa yhdistyksissä tavanomaisella tavalla ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti.
 • johto pannut täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 • johdon ja hallinnon palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet yhdistyksen kokouksen linjausten mukaisia ja ettei yhdistyksen johto tai hallinto ole suosinut itseään, jotakin jäsentä tai sivullista.
  (Yhdistyslakiopas)

Hallinnon tarkastus on pienessä yhdistyksessä lähinnä pöytäkirjojen ja yhdistyksen kirjeenvaihdon tarkastamista. Kaikkein pienimmissä yhdistyksissä hallinnon asianmukaiseksi järjestämiseksi yleensä riittää, että kirjanpidosta ja laskutuksesta vastaavat eri henkilöt kuin laskujen hyväksymisestä. Lisäksi nimetään hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjoista vastaava henkilö tai henkilöt. (Yhdistyslakiopas)

Laajempi hallinnon tarkastus koskee lähtökohtaisesti seuraavia seikkoja:

 • Onko yhdistyksen hallinto järjestetty hyväksyttävällä tavalla, esim.
  • toiminnan ohjaus ja seuranta
  • maksuvalmiuden seuranta
  • maksujen perintä
  • laskujen hyväksyminen ja maksatus
  • kirjanpito
  • varainhoito ja varojen panttaus
  • vakuutusten ja lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden hoito
  • yhdistyksen informaatiojärjestelmät  
  • jäsenluettelon pitäminen
 • Ovatko yhdistyksen johdon palkkiot ja muut etuudet yhdistyksen kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia.  
 • Ovatko sopimukset ja yhdistyksen muut toimet lähipiirin kanssa tavanomaisin ehdoin tehtyjä.
 • Kohdellaanko jäseniä yhdenvertaisesti yhdistyksen toiminnassa.
  (PRH)

Toimintakertomus

Onko toimintakertomuksessa annettu ainakin kirjanpitolain edellyttämät tiedot ja että tiedot vastaavat olennaisilta osin tarkastushavaintoja. (PRH)

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.