Kirjallisuus

Kirjallisuus

Alasoini, Tuomo (2006): Työnteon mielekkyyden muutos Suomessa vuosina 1992 - 2005. Työolobarometrin aineistoihin perustuva analyysi. Työministeriö, Helsinki.

Anttila, Anu-Hanna ja Suoranta, Anu (2007): Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Blom, Raimo, Melin, Harri ja Pyöriä, Pasi (2001): Tietotyö ja työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Gaudeamus, Helsinki.

Brunila, Kristiina (2009) Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin Yliopisto, Helsinki

Cohen, L & Mallon, M (2001): My brilliant career? Using Stories as a Methological Tool in Careers Research. International Studies of Management &Organiztions, 31, 48-68

Eteläpelto, Anneli ja Onnismaa, Jussi (2006) (toim.): Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46.vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Vantaa.

Eteläpelto, Anneli, Collin, Kaija ja Saarinen Jaana (toim.) (2007): Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY Oppimateriaalit, Helsinki

Filander, Karin (2000): Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla. Akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto, Tampere.

Hall, D.T.(toim.): The career is dead: Long live the career: A relational approach to careers. CA: Jossey Bass, San Francisco.

Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Vastapaino, Tampere.

Heikkilä, Kirsi (2006): Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Akateeminen väitöskirja, Tampere University Press, Tampere.

Heikkinen, Eino ja Tuomi, Jouni (toim.) (2000):Suomalainen elämänkulku. Tammi, Helsinki.

Heiskala, Risto & Luhtakallio Eeva (toim.) (2006): Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Helakorpi Seppo (2005): Työn taidot: ajattelua, tekoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna.

Henriksson Lea & Wrede, Sirpa (toim.) 2004): Hyvinvointivaltion ammatit. Gaudeamus, Helsinki

Hoikkala, Tommi ja Salasuo, Mikko (toim.) (2006): Prekaariruoska? Portfoliosukupolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Nuorisotutkimusseura, Helsinki http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/prekaariruoska.pdf

Holvas, Janne ja Vähämäki, Jussi (2005): Odotustila. Pamfletti uudesta työstä. Teos, Helsinki.

Honkasalo, Marja-Liisa, Utriainen, Terhi ja Leppo Anja (2004): Arki satuttaa: kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä. Vastapaino, Tampere.

Houtsonen, Jarmo, Kauppila, Juha ja Komonen, Katja (2000): Koulutus, elämänkulku ja identiteetti: kasvatussosiologisia avauksia suomalaisten oppimiseen. Sosiologian laitoksen julkaisuja nro 3. Joensuun yliopisto, Joensuu.

Hyvärinen, Matti (1994): Viimeiset taistot. Vastapaino, Tampere.

Hänninen, Vilma (1999): Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Akateeminen väitöskirja. Tampereen Yliopisto, Tampere

Isopahkala-Bouret, Ulpukka (2005): Joy and struggle for renewal. A narrative inquiry into expertise in job transitions. Akateeminen väitöskirja. Helsingin Yliopisto, Helsinki.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka (2008):Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus 2/2008, Vol. 28. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Forssa.

Jakonen, Mikko, Peltokoski, Jukka & Virtanen, Akseli (toim.) (2006): Uuden työn sanakirja. Tutkijaliitto, Helsinki.

Jokinen, Eeva (2005): Aikuisten arki. Gaudeamus, Helsinki.

Jokinen, Kimmo ja Saaristo, Kimmo (2006): Suomalainen yhteiskunta. 2. uudistettu painos. WSOY Oppimateriaalit Oy, Helsinki

Jokivuori Pertti, Latva-Karjanmaa Raija, Ropo Arja (toim.) (2006): Työelämän taitekohtia. Työpoliittinen tutkimus 309, Työministeriö, Helsinki.

Julkunen, Raija (2008): Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino, Tampere.

Julkunen, Raija ja Pärnänen, Anna (2005): Uusi ikäsopimus. Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä

Julkunen, Raija, Nätti, Jouko ja Anttila, Timo (2004): Aikanyrjähdys: keskiluokka tietotyön puristuksessa. Vastapaino, Tampere

Kantola, Anu (2002): Markkinakuri ja managerivalta: poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä. Helsingin Yliopisto, Helsinki.

Kantola, Ismo, Koskinen, Keijo ja Räsänen, Pekka (2004) (toim.): Sosiologisia karttalehtiä 3. uudistettu painos. Vastapaino, Tampere.

Karisto, Antti, Takala Pentti ja Haapola Ilkka (1998): Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY, Juva.

Kasvio, Antti & Nieminen, Ari (1999): Kilpailu työstä: tutkimus globalisaatiosta, maailmanlaajuisesta työpaikkakilpailusta ja Suomen mahdollisuuksista. Sitra julkaisusarja nro 221. Tampereen Yliopisto, Tampere.

Kiianmaa Antero (1996): Moderni totemismi: tutkimus työelämästä, solidaarisuudesta ja sosiaalisista verkostoista keskiluokkaistuvassa Suomessa. Kehityksen avaimet Ky, Jyväskylä

Kinnunen Marja-Liisa (2005): Allostatic load in relation psychosocial stressors and health. Jyväskylä Studies in education, psychology and social research, 275, Jyväskylä.

Kinnunen, Merja ja Korvajärvi, Päivi (1996) (toim.): Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Vastapaino, Tampere.

Kirjonen, Juhani, Remes, Pirkko ja Eteläpelto, Anneli (toim.) (1997): Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Koivula, Kirsi (2003): Pätkätyö – houkutteleva vaihtoehto? Työpoliittinen aikakauskirja 2/2003. Työministeriö, Helsinki.

Koivumäki, Jaakko (2008): Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissavaltion asiantuntijaorganisaatioissa. Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press, Tampere.

Komulainan, K & Sinisalo, P: (2006): ”Mul on amerikkalainen työajattelumalli”. Itsensä työllistävien naisten urakertomukset ja yrittäjäminä. Työelämän tutkimus 3/2006, 149-159

Komulainen, Katri (1998): Kotihiiriä ja ihmisiä: retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Akateeminen väitöskirja. Joensuun yliopisto. Joensuu

Kortteinen, Matti (1992): Kunnian kenttä: suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hanki ja Jää, Helsinki.

Kortteinen, Matti ja Tuomikoski, Hannu (1998): Työtön: tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä. Tammi, Helsinki.

Lehto, Anna-Maija ja Sutela, Hanna (2006): Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimuksen tuloksia 1977 - 2003. Tilastokeskus, Helsinki.

Lehto, Anna-Maija ja Sutela, Hanne (2008): Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977 – 2008. Tilastokeskus, Helsinki

Lehto, Anna-Maija, Lyly-Yrjänäinen, Maija ja Sutela Hanna (2005): Pysyvän työn toivossa. Määräaikaisten työsuhteiden käytöstä ja kokemisesta. Työpoliittinen tutkimus. Työministeriö, Helsinki.

Lehto, Anna-Maija, Sutela, Hanna ja Miettinen, Arto (toim.) (2006): Kaikilla mausteilla: artikkeleita työolotutkimuksesta. Tilastokeskus, Helsinki.

Leinikki, Sikke (2009) Pelon ja toivon välissä. Pätkätyöläisen urakerronta. TJS Opintokeskus, Helsinki.

Linde, Charlotte (1993): Life Stories: the creation of coherence. Oxford University Press, New York.

Lähteenmäki, Liisa (2004): Onks tää nyt ihan reiluu? Pätkätyötä tekevien äitien kokemukset työn ja perheen yhteensovittamisesta. Turun Yliopisto, Turku.

Löyttyniemi, Varpu (2004): Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli :auscultatio medicini. Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä.

Maffesoli, Michel (1996): The time of the tribes: the decline of individualism in mass society. Käännös D. Smith. Sage, London.

Mattila, Pekka (2006): Toiminta, valta ja kokemus organisaation muutoksessa. Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, Helsinki. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/vk/mattila/toiminta.pdf. Akateeminen väitöskirja

Melin Harri ja Nikula Jouko (2003): Yhteiskunnallinen muutos. Vastapaino, Tampere.

Meurman-Solin, Anneli ja Pyysalo, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsingin tutkijakollegium ja Gaudeamus, Helsinki.

Miettinen, Anneli (2007): Pätkätyön tulevaisuus? Asiantuntijanäkemyksiä määräaikaisen työn kehittämistarpeista ja tulevasta kehityksestä Suomessa. Katsauksia E 27/2007, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

Moilanen, L. (2002): Voimavarat ja elämisen hallinta tyypillisessä ja epätyypillisessä työssä palvelualalla. Työpoliittinen aikakauskirja 91-106, Helsinki

Myyry, Liisa (1997): Ammattietiikka: opettaako koti, korkeakoulu vai Siperia. Helsingin Yliopisto, Helsinki.

Mäkinen, Jarkko, Olkinuora, Erkki, Rinne, Risto ja Suikkanen, Asko (toim.) (2006): Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. PS-kustannus, Jyväskylä.

Mäntylä, Suvi (2006): Myyteistä todellisuuteen: henkilöstöhallinnon haasteet ICT-alalla. STTK ja Turun Yliopiston sosiologian laitos, Helsinki ja Turku.

Niemi-Väkeväinen, Leena (1998): Koulutusjaksot ja elämänpolitiikka: kouluttautuminen yksilöllistymisen ja yhteisöllisyyden risteysasemana. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Ojala, Jari, Hakoluoto, Tanja, Hjort, Anna ja Luoma-aho, Vilma (2006): Hyvä paha sosiaalinen pääoma. Teoksessa Jokivuori Pertti, Latva-Karjanmaa Raija, Ropo Arja (toim.) (2006): Työelämän taitekohtia. Työministeriö, Helsinki.

Oksanen, Tuula, Vahtera, Jussi, Kouvonen, Anne, Virtanen, Marianna, Linna, Anna, Elovainio, Marko, Perntti, Jaana ja Kivimäki, Mika (2008): Sosiaalinen pääoma työelämän muutoksissa: Vaikutukset mielenterveyteen ja depression ilmaantuvuuteen? Työterveyslaitos, Helsinki

Palanko-Laaka, Kirsti (2005): Määräaikaisen työn yleisyys, käytön lainmukaisuus ja lainsäädännön kehittämistarpeet. Työministeriö, Helsinki.

Parviainen, Jaana (toim.) (2006): Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press, Tampere.

Piha, Kustaa (2001): Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla. Sosiaalipolitiikan Pro gradu -tutkielma. Helsingin Yliopisto, Helsinki.

Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Ahokas, Marja; Myyry, Liisa ja Lähteenoja, Susanna (toim.) (2005): Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologian näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Gaudeamus, Helsinki

Poijula, Soili ja Ahonen, Riitta (2007): Irtisanotut. Menetys, muutos ja selviytyminen. Kirjapaja, Helsinki.

Polo, Sirpa (2004): Minästäkö kaikki riippuu? Ammatillisen aikuisopettajan valmiudet selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press, Tampere.

Pulkkinen, Tuija (2003) Postmoderni politiikan filosofia. Gaudeamus, Tampere.

Putnam, Robert D. (2000): Bowling alone: the gollapse and revival of American community. Simon & Schuster, New York

Rahkonen, Keijo (2004)( toim.): Sosiologisia nykykeskusteluja. Gaudeamus, Helsinki.

Rautio, Pertti ja Saastamoinen, Mikko (toim.) (2006): Minuus ja identiteetti: sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. Tampere University Press, Tampere.

Rifkin, Jeremy (1997): Työn loppu. WSOY, Porvoo

Ronkainen, Suvi (1999): Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Gaudeamus, Helsinki.

Ruohotie, Pekka (2000): Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WSOY, Juva.

Ruuskanen Petri (toim.) (2002): Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi, näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. PS-kustannus, Keuruu.

Saarinen, Mauri (2005): Pätkätyöt. Työnantajan ja palkansaajan opas. Edita, Helsinki.

Sainio, Juha (2008): Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia. Akateemisten työuran alkua hankaloittavia tekijöitä. Aarresaariverkosto ja Akava, Hermes, Tampere.

Santamäki-Vuori, Tuire (1996): Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinakokemukset lamavuosina 1993 - 1994. Työpoliittisia tutkimuksia 131, Työministeriö, Helsinki.

Sauramo, Aulikki (2006): Kaiken varalta: tutkimus vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjäsenyydelleen asettamista odotuksista. Akateeminen väitöskirja.Tampereen Yliopisto, Tampere.

Siltala, Juha (2004): Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Otava, Helsinki.

Sulkunen, Pekka (1992): Häviävät erot: uudet keskiluokat länsieurooppalaisessa yhteiskunnassa. Sosiologia 29:3, 203–218

Sulkunen, Pekka (1992): The European new middle class: individuality and tribalism in mass society. Aldershot, Avebury.

Suomi, Asta (2002): Ammattia etsimässä: aikuisopiskelijat kertovat sosiaaliohjaajakoulutuksesta ja narratiivisen pätevyyden kehittymisestä. Akateeminen väitöskirja, Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä.

Suoranta, Anu (2009): Halvennettu työ: pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Akateeminen väitöskirja. Vastapaino, Tampere

Sutela Hanna, Lehto Anna-Maija, Lyly-Yrjänäinen Maija (2005): Pysyvän työn toivossa: määräaikaisten työsuhteiden käytöstä ja kokemisesta. Työministeriö, Helsinki.

Suutari, Minna (2003): Akateemiset työelämässä 4-5 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen- määrällinen ja laadullinen työllistyminen uran alkuvaiheessa. Akava, Helsinki. www.akava.fi/ muut tutkimukset/Laaser raportti

Taimio, Heikki (toim.) (2007): Talouskasvun hedelmät: kuka sai ja kuka jäi ilman. Työväen Sivistysliitto, Helsinki.

Työryhmämietintö (2007): Määräaikaisia työsuhteita selvittävän työryhmän raportti. Työministeriö 31.1.2007. Helsinki.

Varila, Juha ja Rekola; Hilkka (2003): Mitä on työssä oppiminen: teoreettisia ja empiirisiä näkökulmia työssä oppimiseen. Joensuun Yliopisto, Joensuu.

Virtanen M., Kivimäki M., Ferrie JE, Elovainio M., Honkonen T., Pentti J., Klaukka T., Vahtera J. (2007): Temporary employment and antidepressant medication: a register linkage study. Journal of Psychiatric Research, 2007 Jan 19

Virtanen, Marianna, Kivimäki, Mika, Joensuu, Matti, Virtanen, Pekka, Elovainio, Marko, Vahtera, Jussi (2005): Temporary employment and health: a review. International Journal of Epidemiology 2005;34:610-622

Vähämäki, Jussi (2003): Kuhnurien kerho: vanhan työn paheista uuden työn hyveiksi. Tutkijaliitto, Helsinki.

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto (2005): Työmarkkinatutkimus 2005, Ympäristöasiantuntija 1/2006. Ympäristöasiantuntijoidenkeskusliitto YKL ry, Helsinki.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.