Esimiehenä pätkätyöläiselle

Esimiehenä pätkätyöläiselle

Oikeudenmukainen esimies on määräaikaisen työntekijän turva. Esimiehenä voit auttaa pätkätyötä tekevää ja samalla kehittää organisaatiosi toimintaa. Esimiehenä sinun kannattaa varmistaa, että pätkätyötä ei teetetä turhaan. Mieti siis, miksi tarvitaan määräaikaisia työntekijöitä: miten ovat muuttuneet arkiset käytännöt. Jos työvoiman tarve on pysyvä, on sekä tuloksen kannalta tehokkaampaa että työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja sitoutumista edistävämpää palkata työntekijöitä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tästä kannattaa puhua esimiehesi kanssa.

Esimiehen osoittama luottamus on voimavara. Luottamus on edellytys työmotivaatiolle ja työn kehittämiselle. Luottamuksen rakentaminen vaatii avoimuutta, aitoutta ja rehellisyyttä. Kun erilaiset kulttuuritaustat ja työsuhteet työelämässä yleistyvät ja kun työyhteisön jäsenten työkyky, ikä tai asema vaihtelee yhä laajemmin, oikeudenmukaisuuden tarve korostuu etenkin, kun työelämän muutostahti kiristyy ja epävarmuus tulevasta kasvaa. Epävarmoina aikoina esimiehen oikeudenmukaisuudesta haetaan suojaa.

Määräaikaisen työntekijän kannalta on hyvä, jos esimiehenä kerrot avoimesti työsuhteen keston, työn sisällön ja jatkotoiveet koko työyhteisölle. Kerro myös määräaikaiselle työntekijälle reilusti ennen työsuhteen päättymistä, mikä tilanne on jatkon kannalta. Varmista myös, että perehdytys on kunnossa ja työn vaatimukset ovat kohtuulliset. Vältä sitomasta määräaikaisen käytännön työtä pysyvässä työsuhteessa olevan toimiin liian tiukasti. Työsuhteen päättyessä laadi työtodistus, kirjaat tehtävät ja vastuualueet ja kuvaile niitä. Näin pätkätyöläisen osaamisesta syntyy käsitys paitsi hänelle itselleen, myös seuraaville työnantajille.

Perehdytys

Huolellinen työhön perehdyttäminen auttaa määräaikaiseen työsuhteeseen tulijaa. Toimiva perehdyttäminen lyhentää oppimisaikaa, takaa työn laadun ja tukee työyhteisön toimintaa. Perehdyttäminen huolehditaan jokaisen työsuhteen alussa uudestaan, mikäli tehtävät vaihtuvat. Perehdyttämisellä varmistetaan, että työpaikalla tuotetaan laadukkaasti niitä tuotteita tai palveluita, joita varten organisaatio on olemassa. Perehdytys saa työn ja palvelun sujumaan ja auttaa oppimaan uutta. Perehdytys vähentää tapaturmia ja työssä tulevia virheitä ja sen avulla vähennetään työn kuormittavuutta. Perehdyttäminen kannattaa organisaation, työyhteisön ja yksilön kannalta.

Perehdyttämisessä työn tekijälle kerrotaan hänen työnsä tarkoitus, esitellään yleiset toimintatavat ja ohjeet (avaimet, työvaatteet, ruokailu jne.). Perehdytyksessä käydään läpi työsuhteen perusasiat: työsopimus kirjallisena, palkka ja palkanmaksu, työaika, työpaikka ja miten työntekijä toimii sairastuessaan (työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työterveyshuolto). Perehdytyksessä työntekijälle kootaan yhteystiedot (organisaation sisäiset ja ulkoiset yhteystiedot ja mistä saa apua missäkin tilanteessa) ja opastetaan henkilö työhön. Perehdyttämisaineiston säännöllinen päivittäminen auttaa työpaikkaa huomaamaan omien prosessiensa tai muiden toimintojensa muutokset ja tekemään ne ymmärrettäviksi koko työyhteisölle.

Perehdytyksen aikana käydään läpi työtehtävien sisältö ja laatuvaatimukset sekä niiden perustelut, koneet ja työvälineet, työntekijän nykyinen tieto, osaaminen sekä mahdolliset koulutustarpeet. Työntekijälle kerrotaan seurannasta ja palautteesta eli miten palautetta voi antaa ja saada ja mistä asioista. Erityistä huolellisuutta kiinnitetään vaaratekijöihin ja vaaratilanteissa toimimiseen sekä opastetaan turvalliseen työskentelyyn.

Työnantajalla on vastuu uuden työntekijän perehdyttämisestä, mutta eri osapuolet voivat kehittää perehdyttämisen avulla myös työpaikan toimintatapoja ja työilmapiiriä. Onnistuneesta perehdyttämisestä hyötyvät kaikki.

Työtodistus ja uran jatkaminen

Tee työsopimus kirjallisena työsuhteen alkaessa. Työsuhteen päättyessä käy esimiehenä työntekijän kanssa rakentava loppukeskustelu ja kirjoita työtodistus pyytämättä. Työtodistukseen kirjataan vähintään työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, työtehtävät sekä työsuhteen päättymisen syy (suppea työtodistus).

Työntekijän niin halutessa esimies voi kirjata työtodistukseen myös tarkemmin työtehtäviin kuuluneet vastuualueet, kuvailla työntekijän osaamista sekä nimetä työn vaatimat erikoistaidot (työtaidot) sekä yleisluonteiset suunnittelu-, kehittämis- ja hallintataidot ja sosiaaliset taidot. Suorituksen ja osaamisen arviointia ei voi lisätä työtodistukseen ilman työntekijän lupaa.

Jos työtehtävä esimerkiksi vaatii suurta tarkkuutta, joustavuutta, viestintätaitoja, ongelmanratkaisutaitoja tai suurten kokonaisuuksien hahmottamista, tämä kirjataan. (Jos et tiedä, mitä taitoja määräaikaisen työ on vaatinut, kysy tarkennuksia määräaikaisen lähimmiltä työkavereilta ja määräaikaiselta.) Näin työntekijän osaamisesta syntyy käsitys paitsi hänelle itselleen, myös seuraaville työnantajille. Työntekijän palkitsemiseen kuuluu urapolkujen ja tulevaisuusnäkymien avaaminen.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.