Vuoden Välkky 2014 -ehdokkaat

03.11.2014
Katso, millaisia Välkky-ehdotuksia on tullut ja äänestä suosikkiasi. Ehdotuksista saat myös vinkkejä oman yhdistyksesi toimintaan.

Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto TJS jakaa joka vuosi Vuoden Välkky -palkinnon sellaisesta ammattiyhdistyksen toiminnasta tai ideasta, mikä on edesauttanut yhdistyksen kehittymistä, vaikuttavuutta tai jäsenpalvelua. Tänä vuonna Vuoden Välkky -ehdotuksia tuli 13. Lue ehdotukset perusteluineen ja käy äänestämässä perjantaihin 5. joulukuuta mennessä (äänestys sivun lopussa). Eniten ääniä kerännyt ehdokas/ehdokkaat saa yleisöäänestyspalkinnon. TJS:n hallitus valitsee virallisen voittajan ja voittaja julkistetaan 16.12.

1. EMMA-akatemia eli ERTOn ammatillinen koulutus,  Toimihenkilöliitto ERTO (STTK)

Toimihenkilöliitto ERTO on ottanut käyttöön palvelun, jossa liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ja osaavasti toteutettuja täydennyskoulutuksia. Ne auttavat jäseniä ylläpitämään ja kehittämään omia taitoja. Emma-akatemia toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa.

Emma-akatemian koulutukset tarjoavat jäsenille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Työttömille koulutukset antavat mahdollisuuksia kartuttaa osaamistaan, mikä auttaa työn saamisessa. Työssä oleville Emma-akatemia tarjoaa mahdollisuuden parantaa ammattitaitoa ja siten edistää työssä pysymistä ja jaksamista sekä uralla etenemistä.

www.erto.fi/palvelut/koulutus/koulutuksetjasenille

2. Nuorten jäsenten kysely, Kelan toimihenkilöt ry:n nuorisotoimikunta (Palkansaajajärjestö Pardia, STTK)

Kelan toimihenkilöt ry:llä on jo pitkään ollut nuorille jäsenille suunnattua omaa toimintaa. Yhdeksi osaksi tätä toimintaa on luotu Nuorten jäsenten kysely, jonka avulla moni nuoria puhuttava asia on saatu yhdistyksen ja työnantajan tietoon ja otettu mukaan esim. TES-neuvotteluihin. Kyselyllä on viime vuosina selvitetty esim. määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien määriä, määräaikaisuuden perusteluita sekä ketjutusten määriä. Lisäksi on selvitetty mm. työn ja vapaa-ajan yhteensovittamismahdollisuuksia, stressin aiheuttajia ja mahdollisuutta urakehitykseen. Yhdistyksen nuorisotoimikunta organisoi  kyselyn joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan sähköisesti ja sen tulokset analysoidaan ja raportoidaan kirjallisesti Kelan toimihenkilöt ry:n hallitukselle ja valtuustolle, sekä Kela-työnantajalle.

Yhdistys on löytänyt keinoja tavoittaa ja aktivoida nuoria jäseniä ja ottaa heidät mukaan vaikuttamaan yhdistyksen edunvalvontaan. Kun nuorista aktiivijäsenistä on monessa yhdistyksessä pulaa, Kelan toimihenkilöissä on löydetty keinoja luoda nuorille omaa toimintaa ja siten onnistuttu madaltamaan kynnystä lähteä mukaan järjestön toimintaan.

pardia-fi-bin.directo.fi/@Bin/332a386f66a788d038a18768b44f6ab8/1411105602/application/pdf/5033248/Raportti2014.pdf

3. Luottamusmiesryhmä, Päällystöliitto (Akava)

Puolustusvoimissa meneillään oleva puolustusvoimauudistus ja Rajavartiolaitoksessa toteutettava sopeuttamisohjelma vaikuttavat lähes jokaisen liiton jäsen asemaan ja työtehtäviin, joko suoraan tai epäsuorasti. Päällystöliiton luottamusmiehet ovat muodostaneet luottamusmiesryhmän, joka on ollut keskeisessä asemassa uudistusten henkilöstösuunnittelua toteuttavissa työryhmissä ja muissa toimielimissä. Ryhmän toiminnan pohjalta on kyetty luomaan menettelytapoja ja käytänteitä, joilla jäsenistön asemaa on kyetty kehittämään sekä turvaamaan muutoksissa.

Yhteistyöllä luottamusmiehet ovat pystyneet kehittämään menettelyn, jolla on saatu lisää tehoa ja näkyvyyttä omaan edunvalvontaan. Tässä on onnistuttu tilanteessa, jossa rakenteellisten muutosten vuoksi jäsenten tilanteen turvaaminen on ollut erityisen tärkeää. Yhteistoiminnan toimivuus saa laajasti tunnustusta myös työnantajilta, erityisesti Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöjohdolta.

www.paallystoliitto.fi/paallystoliitto/organisaatio/luottamusmiesryhma/

4. No-show -maksun ottaminen käyttöön yhdistyksen koulutuksissa, Helsingin Ekonomit HEKO ry (Suomen Ekonomiliitto, Akava)

Vuoden 2014 alusta HEKOssa otettiin käyttöön no-show –maksu. Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut jäsen ei peruuta ilmoittautumistaan vähintään tapahtumaa edeltävänä arkipäivänä eikä saavu paikalle, hänelle lähetetään 35 euron arvoinen lasku. Käytännöstä kerrottiin HEKOn jäsenlehdessä ja nettisivuilla jo ennen sen voimaantuloa, mutta luonnollisesti näkyvimmin sen lanseeraushetkellä. Käytännöstä kerrotaan myös nykyisin ilmoittautumis- ja peruutusehdoissa jokaisessa HEKOn jäsenlehdessä ja sen nettisivuilla.

Jäsentilaisuuksiin ilmoittautujat, jotka eivät peru tuloaan eivätkä ilmaannu paikalle, ovat tuttu ilmiö monessa järjestössä. Yhdistys on selvittänyt no-show –maksun vaikutusta. Tulematta jäämisprosentti on pudonnut 14:sta 4:ään. Myöskään ilmoittautumisten määrä ei ole vähentynyt, vaan ilmoittautumisia on ollut jopa hiukan edellisvuotta enemmän. Eli on löydetty oikea resepti tämän uudistuksen tekemiseen.

www.heko.fi

5. Räätälöidyt koulutukset yt-neuvottelujen käymisestä, OP-Pohjolan Henkilöstöyhdistys OPRY ry:n edunvalvontatyöryhmä: Riitta Suonpää, Leena Ojala, Eija Laurila, Annamari Österberg ja Jesse Kankanen (Ammattiliitto PRO, STTK)

Työnantaja käynnisti yrityksessä yt-neuvottelut. Henkilöstöyhdistys OPRY:n edunvalvontatyöryhmä vastasi tähän haasteeseen suunnittelemalla ja toteuttamalla lisäkoulutukset pääluottamusmiehille, neuvotteleville luottamusmiehille ja luottamusmiehille. Toteuttamisessa saatiin apua Ammattiliitto Pro:n kouluttajilta. Koulutuksissa opeteltiin yhdessä yt-prosessin hoitamista, vastaamaan työnantajan esittämiin vaatimuksiin työsopimusten uusimistarpeista osana yt-prosessia sekä erottamaan työnantajan direktio-oikeuteen kuuluvat asiat.

Yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä löysi uudenlaisen tavan käyttää koulutuksia edunvalvonnan vahvistamiseen. Kun tiedettiin, mitä työnantajapuoli tulee esittämään ja täsmäkoulutukset saatiin nopeasti kokoon, voitiin luoda yhteiset neuvottelutavoitteet, -suunnitelma ja vasta-argumentit neuvottelijoiden käyttöön. Lisäksi koulutuksissa on haettu uusia keinoja verkostoitumiseen ja sovittu yhteisistä pelisäännöistä, mm. tiedottamisesta.

https://www.facebook.com/OPRYry

6. Timo Julkunen – paikallisyhdistyksen toiminnan tekeminen näkyväksi kampanjoiden avulla, Tehyn Tampereen kaupungin ammattiosasto 365 (Tehy ry, STTK)

Varapääluottamusmies Timo Julkunen on edunvalvontatyön ohessa ideoinut ammattiosastolle tapahtumia mm. pääsiäiseksi "Tehyssä on munaa" -kampanjan, jossa yhdistyksen näkyvyyttä lisättiin jakamalla pääsiäismunia, joihin oli liimattu ko. slogan sekä Tehyn logo. Niitä jaettiin useita satoja ympäri Tampereen kaupungin työpisteitä. Tällä muistutettiin mieliin viime vuonna saavutettu voittomme takautuvista palkkasaatavista Työtuomioistuimessa. Nyt marraskuussa tulossa on "Tehy juoksee" -tapahtuma, jossa ”huolletaan” hoitajien työkuntoa juoksemalla Koukkuniemen huoltotunnelissa.

Ay-toimintaan liitetään joskus maine vanhanaikaisena, ukkoutuneena ja vain negatiivisiin asioihin keskittyvänä toimintana. Tässä yhdistys on lähtenyt ennakkoluulottomasti kokeilemaan uudenlaisia keinoja saada tunnettuutta sekä positiivista näkyvyyttä toiminnalleen.

ao365.tehy.fi

7. Vuoden Tyyne -valintatapahtuma, Suomen Terveydenhoitajaliiton Hämeen yhdistys (STHL ry, Akava)

Hämeen yhdistys aloitti 1997 vuosittaiset Vuoden Tyynen nimeämiset. Hämeestä tapa on levinnyt useisiin STHL:n jäsenyhdistyksiin. Tyyne on arvonimi, joka on nimetty alan arvostetun pioneerin Tyyne Luoman mukaan. Vuoden Tyyne -arvonimen saaja on terveydenhoitajana monipuolinen työnsä ja jäsenyhteisöjensä edustaja. Tyynen nimeäminen mahdollistaa yhteisen positiivisen palautteen antamisen joko työtoverien, esimiehen tai järjestöaktiivien aloitteesta. Tyynen-päivän oheistoiminnat vaihtelevat: Päivä voi sisältää ammatillista, järjestö- tai hyvinvointikoulutusta, kulttuuritapahtumia tai paikkakunnan nähtävyyksiin tutustumista.

Yhdistys on löytänyt tavan nostaa esiin jäsenten ammatillista osaamista ja saavutuksia ja tehdä samalla kunniaa ammattialan historialle. Tapa, jolla arvonimen antamista juhlitaan, aktivoi jäsenistöä ja paikallistoimintaa, lisää osaamista ja auttaa virkistäytymään. Se luo yhteishenkeä, auttaa toisiin tutustumisessa, verkostoitumisessa ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen joko ammatillisesti, yksityiselämässä tai järjestötyössä. Se myös auttaa jaksamisessa.

hameenterveydenhoitajat.terveydenhoitajaliitto.fi

8. Pääluottamusmies Marja Lampainen, Tehyn Salon ammattiosasto 206 (Tehy ry, STTK)

Pääluottamusmies Marja Lampaisen ote ja paneutuminen jäsenistön edunvalvontaan ja hyvinvointiin on saanut osakseen ammattiosaston hallituksen arvostuksen. Lampainen osallistuu yhdistyksen tapahtumiin ja matkoilla jaksaa aina huolehtia mukanaolijoiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Hän kyselee systemaattisesti jäsenistön virkistäytymistoiveita ja vie tietoa ammattiosastolle. Pääluottamusmiehen rauhallinen ja edustava käytös vaikeissakin neuvottelutilanteissa herättää kunnioitusta myös vastakkaisissa osapuolissa. Lisäksi hän osaa esiintyä ja on saanut paljon kiitosta infotilaisuuksistaan.

Luottamusmies on onnistunut saavuttamaan ammattiosaston hallituksen luottamuksen ja arvonannon.

tehynsalonammattiosasto.tehy.fi

9. Ekonomijazz, Porin Seudun Ekonomit (Suomen Ekonomiliitto, Akava)

Ekonomijazz-tapahtuman tavoitteena on lisätä Suomen Ekonomien jäsenten yhteenkuuluvuutta ja edistää jäsenten välistä verkostoitumista sekä virkistäytymistä rennon ja hauskan tapahtuman puitteissa. Paikalle ovat tervetulleita kaikki Ekonomiliiton jäsenet ja heidän seuralaisensa ympäri Suomen. Tapahtumaan onkin vuosittain osallistunut runsaasti ekonomeja maan lähes joka kolkasta. Ekonomijazz alkaa lyhyillä tervetuliaispuheilla, joiden jälkeen nautitaan maittava buffet viineineen. Bändi soittaa taustalla letkeää jazzia. Lisäksi tapahtumassa esitetään hauska teatteriesitys tms. Ekonomijazz järjestettiin 17:n kerran vuonna 2014.
 
Paikallisyhdistys on löytänyt sponsoreita ja onnistunut luomaan poikkeuksellisen jäsentapahtuman, joka tutustuttaa ja verkottaa järjestön jäseniä ja aktiiveja yhdistysrajojen yli. Tapahtuman suosio on kasvanut selvästi viime vuosina ja se on noussut Ekonomiliiton yhdeksi suurimmista verkostoitumistilaisuuksista.

www.porinseudunekonomit.fi           https://twitter.com/EconomicsJazz

10. Niina Salo, STTK:n Salon paikallistoimikunnan toiminnan uudelleen aktivointi, Salon Toimihenkilöt Pro ry, STTK:n aluetoiminta

Kun Niina Salo vuonna 2011 otti uutena puheenjohtajana ohjat käsiinsä STTK:n Salon palkallistoimikunnassa (pato), sen toiminta oli lähes hiipunutta. Niina Salo lähestyi aktiivisesti kaikkia STTK:n yhdistyksiä ja tuloksena on nyt laajapohjainen, yhdeksän eri liiton muodostama STTK:n Salon paikallistoimikunta, jossa on 14 jäsentä. STTK:n Salon paikallistoimikunta on järjestänyt viime vuonna mm. Salon kaupungin tilanne- ja sote-iIIan, jossa oli paneelissa useita paikallisia vaikuttajia ja media huomioi tilaisuuden hyvin. Pato on osallistunut myös messuille ja Samapalkka-päivään. STTK:ta on tehty tunnetuksi myös kahdella koko perheen tilaisuudella sekä oltu mukana järjestämässä STTK:n nimissä Salon torin vapunpäivän tapahtumia. Lokakuussa Salossa järjestetään jo toinen STTK:n Sote-ilta, jossa panelisteina on mm. sote-asioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja.

Hiipuneen järjestötoiminnan uudelleen aktivointi edellyttää poikkeuksellista motivoituneisuutta ja yhteistyökykyä. Alueen paikallistoiminta on saatu aktivoitua vaiheessa, jossa paikkakunta on ollut poikkeuksellisen rakennemuutoksen tilassa ja siten yhteistyön ja uusien ideoiden tarpeessa.

www.sttk.fi/yhteystiedot/aluetoimikunnat

11. Kelan toimihenkilöyhdistyksen (KTH) Varsinais-Suomen alueen aluetoimikunta, Kelan toimihenkilöt KTH ry (Palkansaajajärjestö Pardia, STTK)

KTH:n alueyhdistys on toiminut yhdyssiteenä alueiden jäsenten kesken järjestäen tiedotus-, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia. KTH:n Varsinais-Suomen alueen aluetoimikunta on aktiivisesti kuunnellut jäsenistön toiveita ja niiden pohjalta on onnistuttu toistuvasti järjestämään tilaisuuksia, joihin jäsenet ovat osallistuneet poikkeuksellisen suurella joukolla jo useiden vuosien ajan. Aluetoimikunnan työ on ollut pitkäjänteistä ja tilaisuuksien sisällön asia- ja viihdetarjonta on ollut onnistuneesti tasapainossa.

Alueyhdistyksen toimintaan osallistuminen on lujittanut yhteishenkeä yli rajojen, lisännyt verkostoitumista ja edistänyt työhyvinvointia. Koska eri tapahtumiin osallistujien ikähaitari on ollut nuorista ”uusista kelalaisista” jo eläkkeelle ehtineisiin, toiminta on luonut keskusteluyhteyksiä myös sukupolvirajojen yli.

12. Kohdennetut ammatilliset jäsenillat, Tehyn ammattiosasto 406 (TEHY ry, STTK)

Kohdennetut jäseniltoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa ammattiryhmä- (esim. osastohoitajat) tai toimialakohtaisesti (esim. ensihoito). Kohdennettujen jäseniltojen tarkoituksena on muodostaa verkostoja ammattiosaston alueella, eri työyksikköjen välillä. Ne ovat monialaisia tilaisuuksia, joissa tiedotetaan Tehyn asioista, kartutetaan ammatillista osaamista, virkistytään ja puhutaan edunvalvonnasta. Sisältö räätälöidään aina kohderyhmän tarpeiden mukaisesti, kuunnellen heitä sekä ottaen vaikutteita meneillään olevista asioista. Kohdennetut jäsenillat suunnitellaan aina vuosikohtaisesti ja kun kaikki ryhmät / toimialat on käyty läpi, alkaa kierros taas alusta. Kohdennettuihin jäseniltoihin kutsutaan kaikki kyseisen ryhmän / alan toimijat, riippumatta siitä ovatko he tehyläisiä. Näin harjoitetaan myös aktiivisesti jäsenhankintaa ja tuodaan positiivista informaatiota kaikille toimijoille Tehyn toiminnasta.

Yhdistys on luonut jäsenilloista keinon, jolla se tietoisesti verkostoi jäseniään alueella ja synnyttää yhteistyötä ammattiosaston sisällä. Kohdennetut jäsenillat vaikuttavat positiivisesti ammattiosaston imagoon ja ovat osa järjestön jäsenpalvelua.

ao406.tehy.fi

13. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton valtuuston puheenjohtaja, Keski-Suomen poliisien yhdistyksen varapj. Jonne Rinne, Pardian Keski-Suomen aluetoimikunnan toiminnan kehittäminen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (Palkansaajajärjestö Pardia, STTK)

Jonne Rinne on tuonut uusia ideoita Pardian Keski-Suomen  aluetoimikunnan toimintaan, esimerkiksi Jyväskylän hotelli Laajavuoressa pidetyt yhteiset valtakunnalliset ay-väelle suunnatut jäsentapahtumat. Pardiaan kuuluu useita jäsenliittoja/-yhdistyksiä. On osoittautunut suosituksi ja mielekkääksi järjestää yhtä aikaa koolle eri liittojen puheenjohtajat sekä ko. liittojen jäseniä. Tärkeitä tapaamisia ovat olleet myös paikallisten aktiivien sekä Pardian ja STTK:n puheenjohtajien kohtaaminen. Hänellä on myös sana hallussaan: kieli on värikästä ja puhetta tulee –silti asiat tulevat napakasti hoidettua ja ideoita pursuten. Hän innostaa muitakin ay-aktiiveja jatkamaan ja vaikuttamaan omissa yhdistyksissään. Hän ottaa myös kantaa yhteiskunnallisiin asioihin herkästi esim. vaikuttamalla median kautta.

Saman alueen yhdistykset järjestävät joka tapauksessa vuosikokouksiaan suunnilleen samoihin aikoihin. Kun kokoukset on keksitty järjestää yhtä aikaa ja yhdessä paikassa, on saatu mahdollisuus puhua ja sopia asioista myös yhdistysten välillä. Lisäksi, kun suuri joukko aktiivijäseniä on yhtä aikaa koolla, vieraileviksi puhujiksi on paljon helpompi saada tärkeitä ay-kasvoja kuin jos jokainen kokous pidettäisiin erillään.

Äänestä

Kerro kuka on sinun suosikkisi Vuoden Välkyksi! Äänestää voit vain kerran. Siirry äänestämään.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.