Työelämän tutkimuspäivät: Taiteessa ja kulttuurissa töissä

23.09.2019
Tampereen yliopistolla pidetään marraskuun alussa Työelämän tutkimuspäivät. TJS Opintokeskus on mukana työryhmässä ”Taiteessa ja kulttuurissa töissä: Tekijät, organisaatiot ja käytänteet”.

Työryhmä on osa Työmarkkinat – trendit ja haasteet -teemaa. Työryhmän vetäjänä TJS:stä on kehittämisasiantuntija, VTT Sikke Leinikki. Ryhmän esityksiä voivat kaikki kiinnostuneet tulla kuuntelemaan.

Taiteella ja kulttuurilla on merkitystä koko yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Usein kuitenkin tutkimuksen ja julkisen keskustelun keskiössä ovat luovien alojen osaaminen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntäminen ja niiden tuoma arvo. Taiteen ja kulttuurin moninaisista työn tekijöistä ja organisaatiosta keskustellaan vähemmän. Tässä työryhmässä keskitytään tarkastelemaan taiteen ja kulttuurin tekijöiden työn tekemisen ja teettämisen muotoja, sukupuolittuneita käytäntöjä, hierarkioita, ansioiden muodostumista sekä työnteon paikkoja ja käytänteitä.

Taiteellisen työn paikat voivat vaihdella laajalla skaalalla Lean-johtamisopein organisoidusta satoja ihmisiä työllistävästä laitosteatterista itsensä työllistävään paikkaan sitomattomaan, vaikkapa kahvilassa työskentelevään luovan alan freelanceriin.

Työryhmässä taiteen ja kulttuurialan työtä lähestytään aktiviteettina, jonka työn tulos voi olla materiaalinen tai immateriaalinen. Taidetta tarkastellaan monisyisenä sosiaalisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, jonka toteutumista mahdollistavat ja rajoittavat erilaiset sosiaaliset ja materiaaliset rakenteet: taidetta on esimerkiksi vaikeaa nähdä irrallaan niitä käytänteistä, joiden kautta sitä tuotetaan, tilataan ja myydään ja joiden avulla siitä järjestetään elanto. Tässä mielessä taide- ja muun luovan työn tarkastelu kytkeytyy myös laajempiin työtä koskeviin käsitteistyksiin ja kysymyksiin työelämän muutostrendeistä, kuten työnteon muotojen moninaistumiseen, johtamisoppeihin, työelämän valtaan ja vastuihin, uusiin asiantuntijuuksiin ja ammattien hybridisaatioon.

Työryhmään on kutsuttu esitelmiä, jotka käsittelevät taide- ja kulttuurityötä ja työnteon ympäristöjä ja työtä ja taidetta koskevia, keskenään risteäviäkin käsitteistyksiä erilaisista teoreettisista ja metodologisista lähtökohdista. Työryhmään on haluttu myös hyvin konkreettisia ja politiikkasuosituksia esittäviä esitelmiä. Kaiken kaikkiaan ryhmään on toivottu monipuolisesti eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita ja esitelmät voivat myös yhdistää tieteellisiä ja ammatillisia näkökulmia.

Työelämän tutkimuspäivät 7.-8.11.2019 Tampereen yliopistolla. Työryhmät kokoontuvat molempina päivinä. Tapahtuma on maksullinen.

Lisätietoa Tampereen yliopiston sivulta Työelämän tutkimuspäivät

Nainen ilmapallojen kanssa tiellä

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.