Ristiriitojen sovitteluun saa taitoja ja tukea TJS Opintokeskuksesta

04.09.2019
Ristiriitojen sovittelun taitoja tarvitaan työelämässä ja järjestötoiminnassa. TJS Opintokeskuksesta saa työyhteisösovittelijan tai koulutuksia aiheesta.

Työyhteisösovittelu on konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ja ulkopuolinen koulutettu sovittelija auttaa työyhteisössä syntyneen riidan osapuolia itse löytämään tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise ongelmaa, vaan toimii sovinnon mahdollistajana ja prosessin ohjaajana. Hän on aktiivinen kuuntelija, joka huolehtii, että kaikki osapuolet saavat kerrottua sen, minkä haluavat. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn ja arvokeskustelun. Sovittelu on oppimisprosessi, jossa vuorovaikutuksen avulla haetaan entistä parempaa työyhteisön toimivuutta.

STTK:n luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatun barometrin (2019) perusteella 40 prosenttia henkilöstön edustajista on joutunut selvittämään työpaikkansa sisäisiä ristiriitoja. Henkistä väkivaltaa sisältäviä hankalia tilanteita kertoo käsitelleensä 23 prosenttia vastaajista ja fyysisen väkivallan tilanteita on selvitellyt joka kymmenes.

Työelämässä tarvitaan laajasti sovittelijan työssä tarvittavia taitoja kuten mm. arvostavaa kohtaamista, kuuntelun taitoja, vuorovaikutuksessa läsnä olemisen taitoja tai taitoa nähdä asiat toisten ihmisten näkökulmasta. Näitä taitoja henkilöstön edustajat, yhdistystoimijat, liittojen asiantuntijat ja järjestöjen jäsenet kuten mm. esimiestyötä tekevät opiskelevat tästä syksystä alkaen TJS Opintokeskuksen tarjoamissa koulutuksissa.

Meillä kaikilla on tarve tulla työpaikan ristiriidoissa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän tarpeen täyttämiseen sovittelun osaamista tarvitaan niin työelämässä kuin ammattiyhdistystoiminnassakin. TJS Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto valmistui keväällä työyhteisösovittelun asiantuntijaksi ja koulutti TJS:n muut asiantuntijat sovitteluprosessiin ja sen tärkeimpiin työvälineisiin.

Liitot voivat tilata koulutuksia henkilöstön edustajilleen, järjestöaktiiveilleen, jäsenilleen tai liiton toimiston työntekijöille. Koulutuksissa ei valmistuta työyhteisösovittelijoiksi, mutta hahmotetaan sovittelumenettely sekä opitaan sovittelun taitoja, joita voi  ristiriitatilanteissa hyödyntää. TJS:n avoimet sovittelun koulutukset ovat:

Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot  Helsinki 23.4. ja 2.6.2020
Henkilöstön edustajan sovittelutaidot, Helsinki 12.11. ja 10.12.2019 sekä Helsinki 3.4. ja 15.5.2020

Lisätietoa:

kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto, paivi.lohi-aalto(at)tjs-opintokeskus.fi, puh. 0400 975 746

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.